ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාශයේ නම

මුළු ජනගහනය

 මිදෙල්ලවිට
 582
 බොල්ලත උතුර
 3094
 කුඩා බොල්ලත
 1591
 බොල්ලත දකුණ
 2957
 බොල්ලත බටහිර
 1237
 වේවැල්ලාගාර
 520
 බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර
 1022
 බුළුගහගොඩ බටහිර
 1387
 ගලහිටියාව උතුර
 3312
 ගලහිටියාව දකුණ
 3382
 ගලහිටියාව නැගෙනහිර
 2076
 හොරගොල්ල උතුර
 2551
 හොරගොල්ල දකුණ
 1768
 තිබ්බොටුගොඩ
 3085
 මාබිම
 1663
 වැලිකඩ
 1275
 මාකෙවිට උතුර
 2248
 මාකෙවිට දකුණ
 1544
 ගෝනගහ 1
 759
 ගෝනගහ 2
 1481
 කිරිදිවිට
 930
 අඹන්විට
 685
 මාකිලංගමුව
 1172
 රත්මල්විට
 893
 පහලගම
 1446
 කොස්ඕවිට
 1247
 අකරවිට
 1666
 මැදගම 1
 228
 මැදගම 2
 3119
 මැදගම 3
 1322
 මැදගම 4
 1808
 ඉහලගම බටහිර
 1960
 ඉහලගම නැගෙනහිර
 2013
 ගම් / අළුත්ගම බටහිර  
 2342
 ගම් / අළුත්ගම උතුර
 1965
 ගම් / අළුත්ගම නැගෙනහිර
 3690
 ඉදිගොල්ල
 1657
 බදුවතුගොඩ
 1156
 කරණෑයකමුල්ල
 748
 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර
 2883
 කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ
 1155
 බොරලියවත
 1049
 තිත්තලපිටිගොඩ
 1174
 අළුත්ගම බෝගමුව උතුර
 3897
 අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ
 1918
 මහීපාලගොඩ
 1582
 මොරැන්න
 1280
 වීදියවත්ත
 1391
 ගල්තොටමුල්ල
 1225
 යක්කල උතුර
 3487
 යක්කල බටහිර
 2176
 පැපොල්ගහදෙනිය
 2118
 යක්කල දකුණ
 1880
 යක්කල නැගෙනහිර
 1275
 හෙනරත්ගොඩ
 2978
 ගොඩගෙදර
 2024
 මුදුන්ගොඩ උතුර
 1358
 මුදුන්ගොඩ දකුණ
 1909
 මුදුන්ගොඩ බටහිර
 1006
 මොරගොඩ 1
 1137
 මොරගොඩ 11
 1462
 බැණ්ඩියමුල්ල උතුර
 1290
 බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර
 1864
 බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර
 2712
 කිඩගම්මුල්ල
 2009
 ඔරුතොට උතුර
 1387
 ඔරුතොට දකුණ
 1619
 ඉහල යාගොඩ උතුර
 2965
 ඉහල යාගොඩ දකුණ
 2508
 පහලයාගොඩ
 2532
 මාහේන
 3054
 ගණේමුල්ල උතුර
 2095
 නැදුන
 1352
 ගණේමුල්ල දකුණ
 5486
 කොස්සින්න නැගෙනහිර
 2131
 කොස්සින්න බටහිර 1
 1784
 කොස්සින්න බටහිර 11
2296
 අමුණුගොඩ උතුර
3111
 අමුණුගොඩ දකුණ
1818
 බැලුම්මහර
3136
 රතුපස්වල
3281
 ගල්ලොලුව
1920
 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ උතුර
1637
 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
2144
 බටහිර වැලිවේරිය
2569
 නැදුන්ගමුව
2228
 වැලිවේරිය නැගෙනහිර
2385
 වැලිවේරිය උතුර
3204
 වැලිවේරිය දකුණ
1865
 ඇඹරළුව උතුර 1
2015
 ඇඹරළුව උතුර 11
1609
 ඇඹරළුව දකුණ 1
1575
 ඇඹරළුව දකුණ 11
2533
 පහල ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර
953
 පහල ඉඹුල්ගොඩ බටහිර
3047
 පහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
2518
 පරකන්දෙනිය දකුණ
2225
 පරකන්දෙනිය උතුර 1
2050
 පරකන්දෙනිය උතුර 11
1750
 කටුවාලමුල්ල උතුර
1773
 කටුවාලමුල්ල දකුණ
1712

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාශයේ නම
ස්ත්‍රී
පුරුෂ
මුළු ජනගහනය
 මිදෙල්ලවිට
307
 275
 582
 බොල්ලත උතුර
 1672
 1422
 3094
 කුඩා බොල්ලත
 827
 764
 1591
 බොල්ලත දකුණ
1553
 1404
 2957
 බොල්ලත බටහිර
 667
 570
 1237
 වේවැල්ලාගාර
 256
 264
 520
 බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර
 542
 480
 1022
 බුළුගහගොඩ බටහිර
 718
 669
 1387
 ගලහිටියාව උතුර
 1665
 1647
 3312
 ගලහිටියාව දකුණ
 1718
 1664
 3382
 ගලහිටියාව නැගෙනහිර
 1086
 990
 2076
 හොරගොල්ල උතුර
 1221
 1330
 2551
 හොරගොල්ල දකුණ
 850
 918
 1768
 තිබ්බොටුගොඩ
 1315
 1770
 3085
 මාබිම
 836
 827
 1663
 වැලිකඩ
 660
 615
1275
 මාකෙවිට උතුර
 1204
 1044
 2248
 මාකෙවිට දකුණ
 811
 733
 1544
 ගෝනගහ 1
 394
 365
759
 ගෝනගහ 2
 770
 711
1481
 කිරිදිවිට
 478
 452
 930
 අඹන්විට
 355
 330
 685
 මාකිලංගමුව
 589
 583
1172
 රත්මල්විට
 469
 424
 893
 පහලගම
695
 751
 1446
 කොස්ඕවිට
636
 611
 1247
 අකරවිට
880
 786
1666
 මැදගම 1
125
 103
 228
 මැදගම 2
1582
 1537
3119
 මැදගම 3
666
 656
 1322
 මැදගම 4
951
 857
1808
 ඉහලගම බටහිර
1018
 942
1960
 ඉහලගම නැගෙනහිර
 1074
 939
2013
 ගම් / අළුත්ගම බටහිර  
 1224
 1118
 2342
 ගම් / අළුත්ගම උතුර
 1022
 943
 1965
 ගම් / අළුත්ගම නැගෙනහිර
 1823
 1867
3690
 ඉදිගොල්ල
 895
 762
 1657
 බදුවතුගොඩ
 613
 543
 1156
 කරණෑයකමුල්ල
 381
 367
 748
 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර
 1498
 1385
 2883
 කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ
 577
 578
 1155
 බොරලියවත
 551
 498
 1049
 තිත්තලපිටිගොඩ
 614
 560
 1174
 අළුත්ගම බෝගමුව උතුර
2043
 1854
 3897
 අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ
1027
 891
 1918
 මහීපාලගොඩ
836
 746
 1582
 මොරැන්න
634
 646
 1280
 වීදියවත්ත
739
 652
 1391
 ගල්තොටමුල්ල
634
 591
 1225
 යක්කල උතුර
1842
 1645
3487
 යක්කල බටහිර
1158
 1018
2176
 පැපොල්ගහදෙනිය
 1093
 1025
 2118
 යක්කල දකුණ
 976
 904
 1880
 යක්කල නැගෙනහිර
 667
 608
 1275
 හෙනරත්ගොඩ
 1520
 1458
 2978
 ගොඩගෙදර
 1047
 977
 2024
 මුදුන්ගොඩ උතුර
 682
 676
 1358
 මුදුන්ගොඩ දකුණ
 991
 918
 1909
 මුදුන්ගොඩ බටහිර
 514
 492
 1006
 මොරගොඩ 1
 580
 557
 1137
 මොරගොඩ 11
 743
 719
 1462
 බැණ්ඩියමුල්ල උතුර
 696
 594
 1290
 බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර
 989
 875
 1864
 බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර
1419
 1293
 2712
 කිඩගම්මුල්ල
1033
 976
 2009
 ඔරුතොට උතුර
727
 660
 1387
 ඔරුතොට දකුණ
858
 761
 1619
 ඉහල යාගොඩ උතුර
1524
 1441
 2965
 ඉහල යාගොඩ දකුණ
 1284
 1224
 2508
 පහලයාගොඩ
 1300
 1232
 2532
 මාහේන
 1576
 1478
 3054
 ගණේමුල්ල උතුර
 1052
 1043
 2095
 නැදුන
 737
 615
 1352
 ගණේමුල්ල දකුණ
 2605
 2881
 5486
 කොස්සින්න නැගෙනහිර
 1099
 1032
 2131
 කොස්සින්න බටහිර 1
 866
 918
 1784
 කොස්සින්න බටහිර 11
 1206
 1090
 2296
 අමුණුගොඩ උතුර
 1623
 1488
 3111
 අමුණුගොඩ දකුණ
 937
 881
 1818
 බැලුම්මහර
 1629
 1507
 3136
 රතුපස්වල
 1689
 1592
 3281
 ගල්ලොලුව
 986
 934
 1920
 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ උතුර
 868
 769
 1637
 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
 1146
 998
 2144
 බටහිර වැලිවේරිය
 1309
 1260
 2569
 නැදුන්ගමුව
 1146
 1082
 2228
 වැලිවේරිය නැගෙනහිර
 1249
 1136
 2385
 වැලිවේරිය උතුර
 1802
 1402
 3204
 වැලිවේරිය දකුණ
 965
 900
 1865
 ඇඹරළුව උතුර 1
 1009
 1006
 2015
 ඇඹරළුව උතුර 11
 811
 798
 1609
 ඇඹරළුව දකුණ 1
 771
 804
 1575
 ඇඹරළුව දකුණ 11
 1288
 1245
 2533
 පහල ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර
 491
 462
 953
 පහල ඉඹුල්ගොඩ බටහිර
 1847
 1200
 3047
 පහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
 1261
 1257
 2518
 පරකන්දෙනිය දකුණ
 1144
 1081
 2225
 පරකන්දෙනිය උතුර 1
 1226
 924
 2050
 පරකන්දෙනිය උතුර 11
 868
 882
 1750
 කටුවාලමුල්ල උතුර
 906
 867
 1773
 කටුවාලමුල්ල දකුණ
 881
 831
 1712

ගම්පහ කොට්ඨාශය ඇතුලත  ජනගහනය 2016  හා 2018 
මුළු ජනගහනය
2016 ඇස්තමේන්තු
2018  සංගණනය
203,427                    
197,667
නාගරික                     
64,152
62,335
ග්‍රාමීය                  
139,276
135,332
 
 
 
පුරුෂ
98,355(48.3%)
95,570(48.3%)
ස්ත්‍රී
105,072(51.7%)
102,097(51.7%)
 
 
 
 
 
 
 වයස් කාණ්ඩ අනුව
 2016 ඇස්තමේන්තු
     
 5ට අඩු
 14,736
5 ත් 19 අතර
45,628
20 ත් 59 අතර
113,848
60ට වැඩි
29,215
 
 
 
 
 
 
 ජන වර්ගය අනුව
 2016
ඇස්තමේන්තු
 2012 
සංගණනය
 සිංහල
 98.8
195379
ලංකා දෙමළ
  0.5
1053
ඉන්දියන් දෙමළ
  0.1
218
යෝනක(මුස්ලිම්)
  0.1
230
 වෙනත්
  0.4
787
 
 
 
 
 
 
ජනගහන  ඝනත්වය                                                                    2125.7
     
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්   කොට්ඨාශය ඇතුලත  විශාලත්වය
 ව.කි.මි. 95.7
 
ජන හා  නිවාස  සංගණනය - 2012 / සංඛ්‍යාන අත් පොත -2017  ඇසුරිනි

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

  2020 දෙසැම්බර් 23 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top