ග්‍රාමසංවර්ධන සමිති

Your text..

ග්‍රා.නි. කොට්ඨාස අංකය

ග්‍රා.නි.කොට්ඨාසය

     සමිතියේ නම

208
මිදෙල්ලවිට
මිදෙල්ලවිට ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209
බොල්ලත උතුර
බොල්ලත උතුර නවෝදය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
මංකඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
දැය අභිමන් කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209 ඒ
කුඩා බොල්ලත
කුඩා බොල්ලත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209 බී
බොල්ලත දකුණ
එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209 සී
බොල්ලත බටහිර
බොල්ලත බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209 ඩී
වේවැල්ලාගාර
වේවැල්ලාගාර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
210
බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර
බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
210 ඒ
බුළුගහගොඩ බටහිර
බුළුගහගොඩ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
බුළුගහගොඩ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
 
 
215 ඒ
ගලහිටියාව දකුණ
එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
දකුණ ගලහිටියාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
නැගෙනහිර ගලහිටියාව දේදුනු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
215 බී
ගලහිටියාව නැගෙනහිර
නැගෙනහිර ගලහිටියාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
216
හොරගොල්ල උතුර
හොරගොල්ල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
 
චාල්ස්ටන් උද්‍යාන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
216 ඒ
හොරගොල්ල දකුණ
හොරගොල්ල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
216 බී
තිබ්බොටුගොඩ
තිබ්බොටුගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
217
මාබිම
එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
217 ඒ
වැලිකඩ
වැලිකඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
218
මාකෙවිට උතුර
මාකවිට උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
218 ඒ
මාකෙවිට දකුණ
එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
219
ගෝනගහ 1
ගෝනගහ 1 ශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
219 ඒ
ගෝනගහ II
 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
220
කිරිදිවිට
කැකුලන්ගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
220 ඒ
අඹන්විට
කොටගෙදර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
221
මාකිලංගමුව
මාකිලංගමුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
221 ඒ
රත්මල්විට
 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
222
පහලගම
පහලගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
222 ඒ
කොස්ඕවිට
කොස්ඕවිට ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
223 ඒ
මැදගම II
මැදගම II ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
223 බී
මැදගම III
මැදගම III ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
223 සී
මැදගම IV
මැදගම IV කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
224
ඉහලගම බටහිර
ඉහලගම බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
224 ඒ
ඉහලගම නැගෙනහිර
ඉහලගම නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
225
ගම් / අළුත්ගම බටහිර 
සිරිමල් උයන එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
225 ඒ
ගම් / අළුත්ගම උතුර
අළුත්ගම උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
225 බී
ගම් / අළුත්ගම නැගෙනහිර
අළුත්ගම නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
225 සී
ඉදිගොල්ල
ඉදිගොල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සම්ත්ය
226
බදුවතුගොඩ
බදුවතුගොඩ එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
227
කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර
කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
227 ඒ
කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ
සීදේවි මාවත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
229
අළුත්ගම බෝගමුව උතුර
එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
229 ඒ
අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ
අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
230 ඒ
මොරැන්න
මොරැන්න ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
230 බී
වීදියවත්ත
වීදියවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
230 සී
ගල්තොටමුල්ල
ගල්තොටමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231
යක්කල උතුර
සවිශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
ඉසුරු උයන කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
චන්දනගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231 ඒ
යක්කල බටහිර
අලුත්ගම වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231 බී
පැපොල්ගහදෙනිය
පැපොල්ගහදෙණිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231 සී
යක්කල දකුණ
යක්කල දකුණ වලව්වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231 ඩී
යක්කල නැගෙනහිර
හේන්පිටමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
232 ඒ
 ගොඩගෙදර
ගොඩගෙදර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
ගොඩගෙදර කතුරුවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
232 සී
මුදුන්ගොඩ දකුණ
මුදුන්ගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
232 ඩී
මුදුන්ගොඩ බටහිර
මුදුන්ගොඩ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
233
මොරගොඩ I
මොරගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
233 ඒ
මොරගොඩ II
මොරගොඩ II ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
234
බැණ්ඩියමුල්ල උතුර
බැණ්ඩියමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
විශාඛා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
234 ඒ
බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර
 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
234 බී
බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර
බටහිර බැණ්ඩියමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
234 සී
කිඩගම්මුල්ල
කිඩගම්මුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
235
ඔරුතොට උතුර
ඔරුතොට උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
235 සී
ඉහල යාගොඩ දකුණ
ඉහළ යාගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236
පහලයාගොඩ
පහළ යාගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236 ඒ
මාහේන
මාහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236 බී
ගණේමුල්ල උතුර
ගණේමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236 සී
නැදුන
නැදුන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236 ඩී
ගණේමුල්ල දකුණ
ගණේමුල්ල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
237 ඒ
කොස්සින්න බටහිර I
බටහිර කෝස්සින්න 1 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
 
කොස්සින්න බටහිර II
කොස්සින්න බටහිර I ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
237 බී
කොස්සින්න බටහිර II ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
238 ඒ
අමුණුගොඩ දකුණ
අමුණුගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
239
බැලුම්මහර
බැලුම්මහර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
239 ඒ
රතුපස්වල
රතුපස්වල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
239 බී
ගල්ලොළුව
ගල්ලොළුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
240
ඉහල ඉඹුල්ගොඩ උතුර
 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
240 ඒ
ඉහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
ශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
240 බී
බටහිර වැලිවේරිය
බටහිර වැලිවේරිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
241
නැදුන්ගමුව
නැදුන්ගමුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
241 ඒ
වැලිවේරිය නැගෙනහිර
වැලිවේරිය නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
241 බී
වැලිවේරිය උතුර
 
241 සී
වැලිවේරිය දකුණ
වැලිවේරිය දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
242
ඇඹරළුව උතුර I
ඇඹරළුව උතුර I ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
242 ඒ
ඇඹරළුව උතුර II
ඇඹරළුව උතුර II ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
242 බී
ඇඹරළුව දකුණ I
ඇඹරළුව දකුණ I ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
242 සී
ඇඹරළුව දකුණ II
සුහද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
243
පහල ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර
සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
243 ඒ
පහළ ඉඹුල්ගොඩ බටහිර
පහළ ඉඹුල්ගොඩ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
243 බී
පහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
244
පරකන්දෙනිය දකුණ
 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ක්‍රිඩා සමිති

Your text..

සමිතියේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

     
බාබේරියන් ක්‍රිඩා සමාජය 
කුමාරසිරි,12,චිත්‍රා පාර,ගම්පහ
332221231
වාසනා ක්‍රිඩා සමාජය 
ජගත් සිසිර කුමාර, 149/36,කඩවත පාර,ගණේමුල්ල
776141025
සුපර් ස්ටාර්ස් ක්‍රිඩා සමාජය 
කපිල ජයරත්න,කුමාරතුංග මාවත,ගම්පහ
773990933
එක්සත් ක්‍රිඩා සමාජය 
අශෝක රණසිංහ,252/2,ගෝනිගහලන්ද,යක්කල
723539687
ගම්පහ ක්‍රිඩා සමාජය
ලක්ෂ්මන් හේවාපන්න,සිරිමල් උයන,ඉඳිගොල්ල,ගම්පහ
714417714
ජෙට්ලයිනර්ස් ක්‍රිඩා සමාජය
ආර්.පී. කුලසිරි,5/12,විශාකා පාර,ගම්පහ
775139972
සියනෑ ක්‍රිඩා සමාජය
විමල් ගමගේ,ඉසුරු කේටර්ස්,ගම්පහ
777353411
කාන්ති ක්‍රිඩා සමාජය
ජෙරාඩ් මුතුගල,38,සුරුවම හංදිය,වැලි‍වේරිය
772991641
සුහද ක්‍රිඩා සමාජය
නිශාන්ත,84,බුළුගයගොඩ,ගණේමුල්ල
771645609
නව එක්සත් ක්‍රිඩා සමාජය 
රවීන්ද්‍ර කුමාර,94/2,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල
723428474
පයනියර් ක්‍රිඩා සමාජය
නලින් ගුණතිලක,15/ඒ,ජා-ඇල පාර,ගම්පහ
 
සුනෙර ක්‍රිඩා සමාජය
ආර්.පී.ඒ.වීරකෝන්,254/බී,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල
775348007
ගම්පහ යූත්
නිමල් ඩික්සන්,36/ඒ/3/5,නිවාස සංකීර්ණය,යක්කල
  -
ශක්ති ක්‍රිඩා සමාජය
ප්‍රියංග පිණිදිය,149/83,කළුවල පාර,ගණේමුල්ල
332263525
අපි එක්සත් ක්‍රිඩා සමාජය 
මයිකල් රංජිත්,470,කුඩා බොල්ලත,ගණේමුල්ල
777474017
නිල්වලා ක්‍රිඩා සමාජය 
උපුල් වසන්ත කුමාර,123/ඒ,මාකිලංගමුව,ගණේමුල්ල
717171790
පිබිදෙන තරු ක්‍රිඩා සමාජය
සුරංග ප්‍රේමරත්න,467/ඒ,කුඩා බොල්ලත,ගණේමුල්ල
712222006
හංස ක්‍රිඩා සමාජය
රත්නායක,190/5,මුදුන්ගොඩ,ගම්පහ
774046784
අංජන ක්‍රිඩා සමාජය 
අනුරුද්ධික,416/ඒ,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල
726103832
සමඟි ක්‍රිඩා සමාජය 
ක්‍රිෂාන් නිමන්තක,287/ඒ,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල
718025951
ක්ෂිතිජය ක්‍රිඩා සමාජය   
දමිත් නිශාන්ත,170/සී/1,ඉහළගම,ගම්පහ
724371797
ප්‍රසන්න ජිම්නාස්ටික් ක්‍රිඩා සමාජය 
අතුල ප්‍රසන්න දේවසුරේන්ද්‍ර,212/01/05,නන්දා මාවත,කොළඹ පාර,ගම්පහ
715159803
දීපශිකා ක්‍රිඩා සමාජය 
කිත්සිරි මංජු,190,හොරගොල්ල,ගණේමුල්ල
777851860
යූත් ක්‍රිඩා සමාජය
නලින්ද වීරතුංග,297/1,මුදුන්ගොඩ,ගම්පහ
773494094
තරංගා ක්‍රිඩා සමාජය 
මහේෂ් චන්දන,117/33,අමුණුගොඩ,ඉඳිගොල්ල
719482740
පහන් තරු ක්‍රිඩා සමාජය
නුවන් ප්‍රසාද් අතුකෝරල,320,ඉහළ යාගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
332265569
හොකුෂෝ අයිකිකායි ක්‍රිඩා සමාජය
ප්‍රිමල් සමරවීර,හංසගිරි පාර,ගම්පහ
  -
සොරියුකායි කරාටේ ක්‍රිඩා සමාජය
ඒ. ලෙස්ලි,114,මාකිලංගමුව,ගණේමුල්ල
  -
ඉඳුවර ප්‍රදීප ක්‍රිඩා සමාජය
ඉවන්ත නිර්මාල්,66/ඒ,මහවිට,යක්කල
717378291
හිරු ක්‍රිඩා සමාජය
අසංක වර්ණකුමාර,174/1,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල
779399503
ඉකෝ ෆෙන්ඩ්ලි ක්‍රිඩා සමාජය
සුජීව දීප්ත,59/බී,ඔරුතොට පාර,ගම්පහ
718176513
සිනර්ජි ක්‍රිඩා සමාජය
කපුරුගේ,265/5,පේඩිපොල,උඩුගම්පොල
764999458
සඳරැස් ක්‍රිඩා සමාජය
ප්‍රවීන් මධුසංඛ,593/4,නැදුන්ගමුව,ගම්පහ
776245419
රන්තරු ක්‍රිඩා සමාජය
මහේෂ් චමින්ද,480/42/1/ඒ,පල්ලියවත්ත,වැලිවේරිය
715786427
ශ්‍රී විෂ්ම ක්‍රිඩා සමාජය
ඉෂාන් රංගන මුණසිංහ,118,ගලහිටියාව,ගණේමුල්ල
779501494
ස්ටෙප්වන් ක්‍රිඩා සමාජය
මිලාන් සඳරු,52,කිරිඳිවිට,ගම්පහ
754137527
බෝගමුව සුපර් ක්‍රිඩා සමාජය
නලින් සුරේෂ් කුමාර,107/20/2,අලුත්ගම බෝගමුව,යක්කල
716525500
සුසිත ක්‍රිඩා සමාජය
ලක්ෂ්මන් කරුණානායක,207/1,පන්සල පාර,ගණේමුල්ල
774409862
යොවුන් ක්‍රිඩා සමාජය
මනෝජ් ඩිලංක,155/බී,බ/ වැලිවේරිය,වැලිවේරිය
750492979
සූර ගාමිණී ක්‍රිඩා සමාජය
ගයාන් එරන්ද,376/1,බොල්ලත,ගණේමුල්ල
779890790
ගම්පහ රග්බි පාපන්දු ක්‍රිඩා සමාජය
දයාන් දර්ශන දික්දෙණිය,65/3,පන්සල පාර,ගණේමුල්ල
710293099
කැකුළන්ගොඩ අරුණ ක්‍රිඩා සමාජය
ජානක,160,කැකුළන්ගොඩ,ගම්පහ
776235540
නව ලංකා ක්‍රිඩා සමාජය 
සුරාජ් නිරංජන් කුමාර,86/18,ජයකොඩිවත්ත,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල
724363323
ඩ්‍රීම්ස් ක්‍රිඩා සමාජය
එන්.එස්.ඩිල්ෂාන් ජයකොඩි,170/බී,බොල්ලත,ගණේමුල්ල
713122653
හංස තරු ක්‍රිඩා සමාජය
ඉවිශ්ක දිල්ෂාන්,313/64 ජේ,වලව්වත්ත,ගම්පහ
710742060
ශක්ති ක්‍රිඩා සමාජය
එස්. ජයසිංහ,27/බී,කරණෑයනමුල්ල,බෙම්මුල්ල
772821351
ලයන්ස් ක්‍රිඩා සමාජය
අයි.එම්. රුවන් කරුණාරත්න,ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය,වලව්වත්ත,ගම්පහ
332226017
දීපානි ක්‍රිඩා සමාජය
ඩී.ජේ.චන්දන කුමාර,30/2,කිඩගම්මුල්ල,ගම්පහ
779669513
ශු. පිලිප්නේරි ක්‍රිඩා සමාජය
එම්.ඩබ්. ගයාන් ලක්ෂාන්,74/2,පල්ලිය පාර,ගම්පහ
  -
හංසිකා ක්‍රිඩා සමාජය
සමිත ධනංජය විදානගමගේ,290/4,සුමේධ මාවත,ගණේමුල්ල
715653503
යාගොඩ ක්‍රිඩා සමාජය
සංගීත් ප්‍රසන්න,151/1,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල
778060743
සමඟි ක්‍රිඩා සමාජය 
ගිහාන් මධුසංඛ,210/1/ඒ,කොස්ඕවිට,ගම්පහ
719680217
ඒකනායක බැඩ්මින්ටන් ක්‍රිඩා සමාජය 
බී.එන්.ජී.සී. ජයතුංග,1/32,බිග් සිටි,පියරතා මාවත,ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
332259338
ප්‍රගති ක්‍රිඩා සමාජය
අචින්ත සඳකැළුම්,22/ඒ,මෝරුපොල,ගම්පහ
773705401

.

වැඩිහිටි සමිති

Your text...

ග්‍රා.නි. කොට්ඨාස අංකය
ග්‍රා.නි.කොට්ඨාසය
වැඩිහිටි සමිතියේ නම
ලිපිනය
208
මිදෙල්ලවිට
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
අංක 07,මිදෙල්ලවිට,ගණේමුල්ල
209 ඩී
වේවැල්ලාගාර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
136/ඒ,වේවැල්ලාගාර,බොල්ලත,ගණේමුල්ල
209
බොල්ලත උතුර
එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය
355,බොල්ලත,ගණේමුල්ල
209 ඒ
කුඩා බොල්ලත
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
 කුඩා බොල්ලත,ගණේමුල්ල
209 බී
බොල්ලත දකුණ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
බොල්ලත,ගණේමුල්ල
209 සී
බොල්ලත බටහිර
බොල්ලත බටහිර වැඩිහිටි සමිතිය
188/ සී,බොල්ලත,ගණේමුල්ල
210
බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර
ශ්‍රී විජය ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
20, බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර
210 ඒ
බුළුගහගොඩ බටහිර
මෛත්‍රී මූර්ති වැඩිහිටි සමිතිය
85 ඩී, බුළුගහගොඩ,ගණේමුල්ල
215
ගලහිටියාව උතුර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
27,ගලහිටියාව,ගණේමුල්ල
215 ඒ
ගලහිටියාව දකුණ
දකුණු ගලහිටියාව වැඩිහිටි කමිටුව
350,දකුණු ගලහිටියාව,ගණේමුල්ල
215 බී
ගලහිටියාව නැගෙනහිර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
 ගලහිටියාව නැගෙනහිර ,ගණේමුල්ල
216
හොරගොල්ල උතුර
සැනසුම වැඩිහිටි සමිතිය
 හොරගොල්ල උතුර,ගණේමුල්ල
216 ඒ
හොරගොල්ල දකුණ
සවිය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය
හොරගොල්ල දකුණ ,ගණේමුල්ල
216 බී
තිබ්බටුගොඩ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
26/1,තිබ්බටුගොඩ,ගණේමුල්ල
217
මාබිම
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
මාබිම,මාකෙවිට
217 ඒ
වැලිකඩ
වැලිකඩ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
189,වැලිකඩ,මාකෙවිට
218
මාකෙවිට උතුර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
27 සී,මාකෙවිට,ජා-ඇල
218 ඒ
මාකෙවිට දකුණ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
154,මාකෙවිට,ජා-ඇල
219
ගෝනගහ 1
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
 ගෝනගහ,ජා-ඇල
219 ඒ
ගෝනගහ 2
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
29/1,ගෝනගහ,ජා-ඇල
220
කිරිඳිවිට
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
51,කිරිඳිවිට,ගම්පහ
220 ඒ
අඹන්විට
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
113 ඒ,අඹන්විට,ගම්පහ
221
මාකිලංගමුව
මාකිලංගමුව වැඩිහිටි සංවිධානය
55,මාකිලංගමුව,ගණේමුල්ල
221 ඒ
රත්මල්විට
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
රත්මල්විට,ගම්පහ
222
පහළගම
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
54 බී,පහළගම,ගම්පහ
222 බී
අකරවිට
ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංගමය
179/බී,අකරවිට,ගම්පහ
223 ඒ
මැදගම 2
සුදර්ශි වැඩිහිටි සමිතිය
55,විශාඛා පෙදෙස,ගම්පහ
223 සී
මැදගම 4
සහන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංසදය
19/1,ආනන්ද මාවත,ගම්පහ
224
ඉහළගම බටහිර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
184 ඒ,ඉහළගම,ගම්පහ
224 ඒ
ඉහළගම නැගෙනහිර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
91,ඉහළගම,ගම්පහ
225
අලුත්ගම බටහිර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය
101/6 බී,බණ්ඩාරවත්ත,ගම්පහ
225 ඒ
අලුත්ගම උතුර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
172/6,ගම්පහ,අළුත්ගම
225 බී
අලුත්ගම නැගෙනහිර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
46/ඒ/167,ස්වර්ණහංස පෙදෙස,හංසගිරි පාර,ගම්පහ
225 සී
ඉදිගොල්ල
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
77/2/ඉ 6,ඉඳිගොල්ල
226
බදුවතුගොඩ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරස්ථානය,බදුවතුගොඩ,බෙම්මුල්ල
226 ඒ
කරණෑයකමුල්ල
සුගතවංශ වැඩිහිටි සංවිධානය
59/ ඒ,බදුවතුගොඩ,බෙම්මුල්ල
227
කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
 
227 ඒ
කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
22/18,අඹගහලන්ද වත්ත,ගම්පහ පාර,යක්කල
228
බොරලියවත
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
“විකුම්“,හිරුවලමුල්ල,බෙම්මුල්ල
228 ඒ
තිත්තලපිටිගොඩ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
27/111/සී,තිත්තලපිටිගොඩ,යක්කල
229
අලුත්ගම බෝගමුව උතුර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
 
229 ඒ
අලුත්ගම බෝගමුව දකුණ
වැඩිහිටි සංවිධානය
231,රොක් ගාර්ඩන්,අළුත්ගම බෝගමුව,යක්කල
230
මහීපාලගොඩ
අරුණළු ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
10,මහවිට,යක්කල
230 ඒ
මොරැන්න
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
29/1,මොරැන්න,යක්කල
230 බී
වීදියවත්ත
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
121,වීදියවත්ත,යක්කල
230 සී
ගල්තොටමුල්ල
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
68,මාහන්තුව,යක්කල
231
යක්කල උතුර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
42/7/12, “මැති නිවස“,ලුසියා වත්ත,යක්කල
231 ඒ
යක්කල බටහිර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
 යක්කල බටහිර,යක්කල
231 බී
පැපොල්ගහදෙනිය
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය
231/බී, පැපොල්ගස්දෙණිය
231 සී
යක්කල දකුණ
ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සමිතිය
282/1,හංසගිරි පාර,ගම්පහ
231 ඩී
යක්කල නැගෙනහිර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
40/2/1,හේන්පිටමුල්ල,යක්කල
232
හෙනරත්ගොඩ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
139/1,මිරිස්වත්ත,මුදුන්ගොඩ
232 ඒ
ගොඩගෙදර
සුව සරණ වැඩිහිටි සමිතිය
108,කතුරුවත්ත,මුදුන්ගොඩ
232 බී
මුදුන්ගොඩ උතුර
විශාඛා ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
126/1,ඔරුතොට පාර,මුදුන්ගොඩ
232 සී
මුදුන්ගොඩ දකුණ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
 මුදුන්ගොඩ දකුණ මුදුන්ගොඩ
 
 
ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය
338,මුදුන්ගොඩ
233
මොරගොඩ 1
එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය
 
233 ඒ
මොරගොඩ 2
වැඩිහිටි සමිතිය
 
234
බැණ්ඩියමුල්ල
ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංගමය
16,ජයන්ත පාර,මුදුන්ගොඩ
234 බී
බටහිර බැණ්ඩියමුල්ල
එක්සත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සමිතිය
105/02,පල්ලිය පාර,බැණ්ඩියමුල්ල,ගම්පහ
234 සී
කිඩගම්මුල්ල
සත්කාරක වැඩිහිටි සමිතිය
1/88,කිඩගම්මුල්ල,ගම්පහ
235
ඔරුතොට උතුර
අරුණළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සමිතිය
123/1,ඔරුතොට,ගම්පහ
235 ඒ
ඔරුතොට දකුණ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
62,ඔරුතොට දකුණ,ගම්පහ
235 බී
ඉහළ යාගොඩ උතුර
ලුම්බිණි ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
190,ඉහළ යාගොඩ,ගම්පහ
235 සී
ඉහළ යාගොඩ දකුණ
සිරි සීලරතන වැඩිහිටි සමිතිය
317,ඉහළ යාගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
236
පහළ යාගොඩ
වැඩිහිටි කමිටුව
236,පහළ යාගොඩ
 
 
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
315,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල
236 ඒ
මාහේන
රත්නමාලී ආරණ්‍යස්ථ වැඩිහිටි කමිටුව
5/30/1,මාහේනවත්ත,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල
236 බී
ගනේමුල්ල උතුර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය
352/2,මිල්ලගහවත්ත,ගණේමුල්ල
236 සී
නැදුන
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
 
නැදුන ,ගණේමුල්ල
236 ඩී
ගණේමුල්ල දකුණ
මෛත්‍රී වැඩිහිටි සුභසා‍ධක සමිතිය
153/ඊ/1,නුගහේන වත්ත,කඩවත පාර,ගණේමුල්ල
237
කොස්සින්න නැගෙනහිර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
51/1,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල
237 ඒ
කොස්සින්න බටහිර 1
ශ්‍රී සීලානන්ද වැඩිහිටි කමිටුව
316,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල
237 බී
කොස්සින්න බටහිර 2
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
333/ඒ,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල
238
අමුණුගොඩ උතුර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
186/1,අමුණුගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
238 ඒ
අමුණුගොඩ දකුණ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
117/74 ඒ,අමුණුගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
239
බැලුම්මහර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
178/ඒ,බැලුම්මහර,මුදුන්ගොඩ
239 ඒ
රතුපස්වල
රන්මුතු ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
100/1,බැලුම්මහර,මුදුන්ගොඩ
239 බී
ගල්ලොලුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව
100,ගල්ලොලුව,වැලිවේරිය
240
ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ උතුර
සමගි වැඩිහිටි සමිතිය
215,ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
240 ඒ
ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
 ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
240 බී
බටහිර වැලිවේරිය
සරණ සහන වැඩිහිටි සංවිධානය
70,බටහිර වැලිවේරිය,වැලිවේරිය
241 ඒ
වැලිවේරිය නැගෙනහිර
ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව
507,නැදුන්ගමුව පාර,වැලිවේරිය
241 සී
වැලිවේරිය දකුණ
සුවසරණ වැඩිහිටි සමිතිය
373/1,කල්‍යාණි මාවත,වැලිවේරිය
242
ඇඹරළුව උතුර 1
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
76,ඇරඹුවල උතුර,වැලිවේරිය
242 බී
ඇඹරළුව දකුණ 1
පැසුණු හිස් වැඩිහිටි සමාජය
610,ඇරඹුවල දකුණ,වැලිවේරිය
242 සී
ඇඹරළුව දකුණ 2
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
 ඇඹරළුව දකුණ
243 ඒ
පහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
135,පහළ ඉඹුල්ගොඩ
243 බී
පහළ ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
251,පහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
244
පරකන්දෙනිය දකුණ
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
163/24,බංගලාවත්ත,කිරිල්ලවල,කඩවත
244 ඒ
පරකන්දෙනිය උතුර 1
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය
40/3,හිමාලි,පරකන්දෙණිය,ඉඹුල්ගොඩ
244 බී
පරකන්දෙනිය උතුර 2
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
213,පරකන්දෙණිය,ඉඹුල්ගොඩ
244 සී
කටුවාලමුල්ල උතුර
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව
114/සී,පරකන්දෙණිය,ඉඹුල්ගොඩ
244 ඩී
කටුවාලමුල්ල දකුණ
පබෝධා වැඩිහිටි සමිතිය
292,පරකන්දෙණිය

කාන්තා සමිති

Your text...

කාන්තා කාර්යය සංවිධාන
           
ග්‍රා.නි. කොට්ඨාස අංකය
ග්‍රා.නි.කොට්ඨාසය
කාන්තා කාර්යය සංවිධානයේ නම
සභාපතිගේ නම
ලිපිනය
දුරකථන අංකය
209 බොල්ලත උතුර ස්වඅභිමානි දිරිය එච්.ඒ.දමයන්ති ජයසේන 402/සී/1,බොල්ලත උතුර, ගනේමුල්ල 715903545
209 ඒ කුඩා බොල්ලත සුජාතා එච්.කේ.මල්ලිකා අයිරංගනි 517/ඒ,කුඩා බොල්ලත,ගනේමුල්ල 776194418
215 ගලහිටියාව උතුර සඳරූ එච්.ඒ.ඩී.නදීෂානි මහේෂිකා 61/සී,ගලහිටියාව,ගනේමුල්ල 771032031
215 ඒ ගලහිටියාව දකුණ සුබෝධා ඩී.නිල්මිණි රශිකා ගඟබඩ 347/ඒ/1,ද.ගලහිටියාව,ගනේමුල්ල 774718167
215 බී ගලහිටියාව නැගෙනහිර දේදුනු එම්.ඒ.මාලා මංගලිතා 227/බී/2, ගලහිටියාව,ගනේමුල්ල 776124766
216 හොරගොල්ල උතුර දිරිය සී.ඩී.මානෙල් ඇන්ටනී 331/සී/2,අනුර මාවත,හොරගොල්ල, ගනේමුල්ල 703334277
216 ඒ හොරගොල්ල දකුණ ලියසවිය ඩෙල්රින් බ්‍රිජට්ගේ 241/1,පෙරේරා පාර, හොරගො,ගනේමුල්ල 725048861
218 ඒ මාකෙවිට දකුණ දිරිය අභිමානි ඩබ්.ඩී.සුනේත්‍රා ප්‍රියදර්ශනී 166/ඒ,මාකෙවිට,ජාඇල 715725928
219 ගෝනගහ 1 උදාන එම්.ආර්.එම්.යසවතී මැණිකේ 69,ගෝනගහ, මාකෙවිට 332238171
221 ඒ රත්මල්විට දිරිය කාන්තා පී.ජී.චන්ද්‍රිකා නිරෝෂිණි 19/ඩී,රත්මල්විට,ගම්පහ 767979522
222 පහලගම නවමිණි කේ.ඒ.කුසුම් කුරුප්පු 50බී,පහලගම,ගම්පහ 712134663
222 බී අකරවිට ප්‍රබෝධා නයනා නිර්මලා පන්සල පාර,අකරවිට.ගම්පහ 717632472
224 ඒ ඉහලගම නැගෙනහිර දිරිය කාන්තා ඩී.ඒ.ආරියවතී 25,ඉහළගම,ගම්පහ 771146897
227 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර සාධුමිතුරු එච්.ඒ.නිලූකා දිල්රුක්ෂි 87/2,කෙසෙල්වතුගොඩ,යක්කල 726219407
229 අළුත්ගම බෝගමුව උතුර සංඝමිත්තා ජේ.එම්.චන්ද්‍රාවතී 121,අලුත්ගම,බෝගමුව,යක්කල 702776771
232 සී මුදුන්ගොඩ දකුණ විශාකා ටී.ඩී.චන්ද්‍රාවතී 358,මුදුන්ගොඩ 717896452
234 බී බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර නිපුණ මේරි මැටිල්ඩා මුතුකුඩ 184/2,සියනෑ පාර,ගම්පහ 775038282
234 සී කිඩගම්මුල්ල වනිතා අභිමන් එම්.කේ.සෝමා පින්තු 50,කිඩගම්මමුල්ල,ගම්පහ 771002568
235 ඔරුතොට උතුර මහාමායා කේ.ඒ.ඉනෝකා සේනානි 158/2,ඔරුතොට,ගම්පහ 719236493
235 ඒ ඔරුතොට දකුණ ලියසවිය ඩබ්.කුසුම් වීරසේකර 70/ඒ,ඔරුතොට,ගම්පහ 718176185
235 සී ඉහල යාගොඩ දකුණ සිරිලිය එල්.ජී.එච්.තරංගා සුමන්ති 305/3/1,ඉහළයාගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ 717917809
236 සී නැදුන ස්වර්ණමාලි තමරා සමරකෝන් 426/ඒ,නැදුන,ගනේමුල්ල 715690812
236 ඩී ගණේමුල්ල දකුණ පුබුදු ඩබ්.ඒ.සෝමාවතී 229/1,පන්සල පාර,ගනේමුල්ල 778053200
237 ඒ කොස්සින්න බටහිර I දිරිය ශක්ති ශාන්ති කුමාරි විජේවර්ධන 293ඩී,කොස්සින්න,ගනේමුල්ල 332262029
237 බී කොස්සින්න බටහිර II ගෝතමි ඊ.එම් අනෝමා ප්‍රියදර්ශනී 439/03ලේකම්ගේ මාවත,කොස්සි,ග. 772991479
239 බැලුම්මහර ගැමුණු කුසුමලතා බෝගොඩ 232/3,බැලුම්මහර,ඉඹුල්ගොඩ 713934714
239 ඒ රතුපස්වල සෞභාග්‍යා එස්.ඒ.එස්.මංගලිකා 68/23,රතුපස්වල,මුදුන්ගොඩ 719215442
240 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ උතුර සුරලිය එම්.ඒ.සෝමාවතී 242/1,ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ 774650610
242 ඇඹරළුව උතුර I ශ්‍රම අභිමානි පී.ඩී.සී.කුමාරි 107,ඇඹරළුව උතුර,වැලිවේරිය 334901596
243 බී පහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ ජනහිත ඒ.ඩී.අයි.වසන්ති කුමාරි 331/2,පහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ 712687761
244 ඩී කටුවාලමුල්ල දකුණ යශෝධරා ඉනෝකා ලක්මාලි 4බී,කටුවාලමුල්ල,ගනේමුල්ල 713061203

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

  2020 දෙසැම්බර් 23 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top