සංවර්ධන නිලධාරි තොරතුරු ලේඛනය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

සංවර්ධන නිලධාරි නම

දුරකථන අංකය

කාර්යාලීය ලිපිනය

 208

 මිදෙල්ලවිට

ඩී.ඩබ්.එච්.එන්.  දොඩම්වල මිය 

 071-0506280

514, මිදෙල්ලවිට, කුඩා බොල්ලත සේවා පියස, කුඩා බොල්ලත

 209

 බොල්ලත උතුර

එම් .ඒ.   නිශාන්ති   මිය

0719801689

ප්‍රජා ශාලාව, වේවැල්ලාගාර, බොල්ලත, ගණේමුල්ල

 209 ඒ

 කුඩා බොල්ලත

ආර්.ජී. නිර්මලා මිය

   0776426910

514, මිදෙල්ලවිට, කුඩා බොල්ලත සේවා පියස, කුඩා බොල්ලත

 209 බී

 බොල්ලත දකුණ

ජී.බී.එම්.ආර්.යූ.ආර්.ඒ.ආර්.බණ්ඩාර 

0715316695

සේවා පියස, බොල්ලත, ගණේමුල්ල

 209 සී

 බොල්ලත බටහිර

ජී.බී.එම්.ආර්.යූ.ආර්.ඒ.ආර්.බණ්ඩාර 

0715316695

සේවා පියස, බොල්ලත, ගණේමුල්ල

 209 ඩී

 වේවැල්ලාගාර

එම්.ඒ.ඒ.  ශාන්ති මිය

0719801689

ප්‍රජා ශාලාව, වේවැල්ලාගාර, බොල්ලත, ගණේමුල්ල

 210

 බුළුගහගොඩ නැ.

ඩබ්.ටී.ආර්.ගුණසේන මයා

0772295292

59 F, බුළුගහගොඩ, ගණේමුල්ල

 210 ඒ

 බුළුගහගොඩ බටහිර

ඩබ්.ජී.එල්.පී.කුමාරි මිය

0718468457

59 F, බුළුගහගොඩ, ගණේමුල්ල

 215

 ගලහිටියාව උතුර

කේ.බී.එන්.අබේවර්ධන මයා

0713388974

ජන සභා ලේකම් කාර්යාලය, ගණේමුල්ල

 215 ඒ

 ගලහිටියාව දකුණ

ඩබ්.ජී.එල්.පී.කුමාරි මිය 

0718468457

434/7, ගලහිටියාව දකුණ, ගණේමුල්ල

 215 බී

 ගලහිටියාව නැ.

කේ.ජී.එස්.කේ.විමලසේන මයා

0713266628

ජන සභා ලේකම් කාර්යාලය, ගලහිටියාව නැගෙනහිර, ගණේමුල්ල

 216

 හොරගොල්ල උතුර

ඩබ්.පී.එල්.සී.අමරසිංහ මයා

0775324773

සේවා පියස, ගිල්ම ක්‍රීඩා පිටිය, හොරගොල්ල, ගණේමුල්ල

 216 ඒ

 හොරගොල්ල දකුණ

ඊ.ඒ.එන්.ඩී.එදිරිසිංහ මයා

   0770600604

සේවා පියස, හොරගොල්ල දකුණ, ගණේමුල්ල

 216 බී

 තිබ්බොටුගොඩ

ඊ.ඒ.එන්.ඩී.එදිරිසිංහ මයා 

0770600604

කීර්ති ප්‍රජා ශාලාව, තිබ්බටුගොඩ, ගණේමුල්ල

 217

 මාබිම

එල්.බී.ඩී.අයි.ඩී.බාලසූරිය මිය 

0703401314

මාකවිට උතුර සේවා පියස, මාකවිට, ජා-ඇල

 217 ඒ

 වැලිකඩ

එම්.පී.කුමුදුනී මිය

0716611967

117/1, වැලිකඩ, මාකවිට

 218

 මාකෙවිට උතුර

ඩී.ඒ.ආර්.දීප්ති මිය

0712100047

සේවා පියස, තැපැල් කාර්යාලය අසළ, මාකවිට, ජා-ඇල

 218 ඒ

 මාකෙවිට දකුණ

එච්.ඩී.අයි.හපුආරච්චි මයා

0712086256

සේවා පියස, තැපැල් කාර්යාලය අසළ, මාකවිට, ජා-ඇල

 219

 ගෝනගහ 1

එල්.බී.ඩී.අයි.ඩී.බාලසූරිය මිය(වැ.බ)

0703401314

සේවා පියස, මෙගොඩ තම්මිට, මාකවිට

 219 ඒ

 ගෝනගහ 2

අයි.එල්.වනිගසූරිය මිය 

0718087821

02, ගෝනගහ, මාකවිට

 220

 කිරිදිවිට

එම්.ඒ.කේ.ජීවනී මිය

 077 -8388519

සුනිල් විජේරත්න ප්‍රජා ශාලාව, කිරිඳිවිට

 220 ඒ

 අඹන්විට

පී.ඩී.විජේවර්ධන මිය

0770607310

133/F, අඹන්විට, ජා-ඇල පාර, ගම්පහ

 221

 මාකිලංගමුව

ඩී.ඩී.ඩී.රංජිත් මිය

0713229730

ශ්‍රී පූර්වාරාම විහාරස්ථාන සේවා පියස, මාකිලංගමුව

 221 ඒ

 රත්මල්විට

එච්.ජී.එල්.පී.වේරපිටිය මිය

0712094730

ශ්‍රී පූර්වාරාම විහාරස්ථාන සේවා පියස, මාකිලංගමුව

 222

 පහලගම

ඩබ්.ඒ.ආර්.සී.කුලරත්න මිය

 071 -8545946

අවමංගල්‍යාධාර සමිති ශාලාව, පහලගම, ගම්පහ

 222 ඒ

 කොස්ඕවිට

එච්.පී.ජී.ඒ.හේරත් මිය

070-2536000

නිල සෙවණ, කොස්ඕවිට (ලුවී ධනපාල අනුස්මරණ ශාලාව)

 222 බී

 අකරවිට

ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.ඩයස් මයා *

0719016157

ස්ථීර ස්ථානයක් නොමැත

 223

 මැදගම 1

ජේ.ඒ.සී.දිල්රුක්ෂි මිය

0716049549

සේවා පියස, නගර සභාව, ගම්පහ

 223 ඒ

 මැදගම 2

ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී. ඩයස් මයා

0719016157

සේවා පියස, නගර සභාව, ගම්පහ

 223 බී

 මැදගම 3

ආර්.පී. නානයක්කාර මිය

0717350135   0721272524

සේවා පියස, නගර සභාව, ගම්පහ

 223 සී

 මැදගම 4

එච්.ඩී.ආර්.ඩී. ප්‍රේමරත්න මෙය

0716277734

සේවා පියස, නගර සභාව, ගම්පහ

 224

 ඉහලගම බ.

ඒ.ඩබ්.එම්.එස්.පී.විජේකෝන් මිය

0712146627

248, විජයාරාම පාර, ගම්පහ

 224 ඒ

 ඉහලගම නැ.

ආර්.ඒ.අයි.එච්. රාජපක්ෂ මිය

0712807380

1/A, ඉහලගම, ගම්පහ

 225

 ගම් / අළුත්ගම බ.

කේ.පී.එල්.එන්.ජේ. ලියනගේ මිය

0714113264

වික්‍රම පෙදෙස සේවා පියස, බණ්ඩාරවත්ත, ගම්පහ

 225 ඒ

 ගම් / අළුත්ගම උ.

කේ.ඒ.ඊ.ආර්.පී. පෙරේරා මිය

0719218504

වික්‍රම පෙදෙස සේවා පියස, බණ්ඩාරවත්ත, ගම්පහ

 225 බී

 ගම් / අළුත්ගම නැගෙනහිර

ඒ.කේ.ටී.සී. අමරසිංහ මයා

0718366698

සේවා පියස, විද්‍යාවංශ පිරිවෙණ, ඉඳිගොල්ල, ගම්පහ

 225 සී

 ඉඳිගොල්ල

එම්.ඩබ්.ඒ.එස්.එන්. විජේසූරිය මයා

0772408586

225/C, ඉඳිගොල්ල ප්‍රජා ශාලාව, ඉඳිගොල්ල

 226

 බදුවතුගොඩ

ඊ.කේ. සුජීව මයා 

   0714300797

ටී.ජයතිලක ප්‍රජා ශාලාව, තිත්තලපිටිගොඩ, යක්කල

 226 ඒ

 කරණෑයකමුල්ල

එච්.ඒ.ඒ. හෙට්ටිආරච්චි මයා

0719478002

226/A, කරණෑයකමුල්ල නගර සභා ප්‍රජා ශාලාව

 227

 කෙසෙල්වතුගොඩ උ.

ඩබ්.එස්.ඒ.වීරරත්න මිය

0777161479

සේවා පියස, කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර, යක්කල

 227 ඒ

 කෙසෙල්වතුගොඩ ද.

ජී.එන්.ඩී.ටී. අබේවර්ධන මිය

0770689618

සරසවි ප්‍රජා ශාලා භූමිය, සේවා පියස, කෙසෙල්වතුගොඩ, යක්කල

 228

 බොරලියවත

ඊ.කේ. සුජීව මයා

   0714300797

ටී.ජයතිලක ප්‍රජා ශාලාව, තිත්තලපිටිගොඩ, යක්කල

 228 ඒ

 තිත්තලපිටිගොඩ

ටි.ඒ. චාමින්ද මයා

0716471178

ටී.ජයතිලක ප්‍රජා ශාලාව, තිත්තලපිටිගොඩ, යක්කල

 229

 අළුත්ගම බෝගමුව උ.

ඩබ්.ටී. නිරංජන් මයා

0711353564

සේවා පියස, කළගෙඩිහේන, අලුත්ගමුව බෝගමුව

 229 ඒ

 අළුත්ගම බෝගමුව ද.

එම්.කේ.ටී. බුද්ධිකා මිය

0712271563

සේවා පියස, අලුත්ගමුව බෝගමුව, යක්කල

 230

 මහීපාලගොඩ

කේ.පී.සී. අමරසිංහ මයා

0712959148

3/3, සෝමසිරි, අරඹෙගොඩැල්ල, යක්කල

 230 ඒ

 මොරැන්න

ඒ.ඒ.කේ.එස්. අභයසිංහ මිය

0712099927

සේවා පියස, මොරැන්න, යක්කල

 230 බී

 වීදියවත්ත

ඒ.ඒ. නිසංසලා මිය

0713315367

133/1, වීරඟුල පාර, වීදියවත්ත, යක්කල

 230 සී

 ගල්තොටමුල්ල

ඩී.සී.එන්. සේනාධීර මිය

55/A, ගල්තොටමුල්ල, යක්කල

 231

 යක්කල උතුර

ඩබ්.එස්.ඒ. වීරරත්න මිය 

0777161479

සවිශක්ති ගොඩනැගිල්ල, කිරිඳිවැල පාර, යක්කල

 231 ඒ

 යක්කල බටහිර

එල්.ඒ.එම්.එස්.ලියනගේ මිය

0715446700

යක්කල බටහිර සේවා පියස, දඹුවවත්ත

 231 බී

 පැපොල්ගහදෙනිය

ජී.ඩී.එස්.ඩී. ලක්මිණි මෙය

0712099587

 පැපොල්ගහදෙනිය නිල සෙවන කාර්යාලය

 231 සී

 යක්කල දකුණ

එස්.ඒ.එස්.පී. පෙරේරා මිය

0719075756

සේවා පියස, වලව්වත්ත, බැණ්ඩියමුල්ල

 231 ඩී

 යක්කල නැ.

අයි.එල්. වනිගසූරිය මිය

0718087821

සේවා පියස, හේන්පිටමුල්ල, යක්කල

 232

 හෙනරත්ගොඩ

ඩබ්.එම්.එම්. විජේසිංහ මිය

0786498496

යක්කල දකුණ සේවා පියස, වලව්වත්ත, මිරිස්වත්ත, මුදුන්ගොඩ

 232 ඒ

 ගොඩගෙදර

එස්.කේ. ජයසිංහ මයා

0719763335

සේවා පියස, කතුරුවත්ත, මුදුන්ගොඩ

 232 බී

 මුදුන්ගොඩ උතුර

බී.ඒ.එම්.අයි.  සුභාෂිනි මිය

0777847690

සේවා පියස, මුදුන්ගොඩ බටහිර

 232 සී

 මුදුන්ගොඩ දකුණ

ජේ.එස්. ප්‍රනාන්දු මයා

0718176523

සේවා පියස, මුදුන්ගොඩ, ගම්පහ

 232 ඩී

 මුදුන්ගොඩ බටහිර

ජී.සී. ලියනගේ මිය

0702687560

සේවා පියස, මුදුන්ගොඩ, ගම්පහ

 233

 මොරගොඩ 1

කේ.ඩී.එච්. සමන්තිකා මිය

0712087166

06, සේවා පියස, මොරගොඩ, ගම්පහ

 233 ඒ

 මොරගොඩ 11

ඊ.එන්.එම්.රම්‍යමාලා මිය

0717080101

06, සේවා පියස, මොරගොඩ, ගම්පහ

 234

 බැණ්ඩියමුල්ල උතුර

වී.අයි.  නාවලගේ මිය

0712087520

86/1/B, පල්ලිය පාර, ගම්පහ

 234 ඒ

 බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර

ආර්.ජී.ඩී.පී.සී.කරුණානායක මිය

0711353380

සේවා පියස, ශ්‍රී බෝධි පාර, ගම්පහ

 234 බී

 බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර

ආර්.ඩබ්.එදිරිසූරිය මිය

0712099890

86/1/B, පල්ලිය පාර, ගම්පහ

 234 සී

 කිඩගම්මුල්ල

එච්.පී.ඒ.ප්‍රියදර්ශනී මිය

0714717360

යක්කල දකුණ සේවා පියස, වලව්වත්ත, මිරිස්වත්ත, මුදුන්ගොඩ

 235

 ඔරුතොට උතුර

එම්.එස්.සුරංගනී මිය

0715179866

සේවා පියස, ඔරුතොට, ගම්පහ

 235 ඒ

 ඔරුතොට දකුණ

එම්.සී.නවගමුව මිය

0712286727

සේවා පියස, ඔරුතොට, ගම්පහ

 235 බී

 ඉහළ යාගොඩ උතුර

ඩී.කේ.ඩී.එම්.ඒ.බී.දිසානායක මයා

0772273276

ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ඉහළ යාගොඩ උතුර, ගම්පහ

 235 සී

 ඉහළ යාගොඩ දකුණ

ජී.ඩී.එස්.ඩබ්.ජයසේකර මිය

0774008525

ඉහළ යාගොඩ ප්‍රජා ශාලාව,ඉහළ යාගොඩ, ගම්පහ

 236

 පහළ යාගොඩ

එස්.ඩී.එන්.එල්.කුමාර මයා

0774369037

සේවා පියස, ශ්‍රී සුනන්දාරාමය,  පහළ යාගොඩ, ගණේමුල්ල

 236 ඒ

 මාහේන

කේ.වී.එස්.පී.ගමගේ මයා

0712100960

සේවා පියස, මාහේන, පහළ යාගොඩ

 236 බී

 ගණේමුල්ල උතුර

එච්.ඒ.සී.ඩබ්.වික්‍රම මිය

0714417485

සේවා පියස, සුමේධ මාවත, ගණේමුල්ල

 236 සී

 නැදුන

ජේ.එන්.වෙදගේ මයා

0774446082

සේවා පියස, රණසිංහ පාර, නැදුන, ගණේමුල්ල

 236 ඩී

 ගණේමුල්ල දකුණ

පී.ඒ.ටී.පී.කේ.පෙරේරා මිය

0718643079 

එච්.ඒ.ආරියපාල, 150, කඩවත පාර, ගණේමුල්ල

 237

 කොස්සින්න නැගෙනහිර

එස්.එම්.එස්.බණ්ඩාර මයා

0712101127

සේවා පියස, අමුණුගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ

 237 ඒ

 කොස්සින්න බටහිර 1

එස්.පී.ආර්.සී.සේනාධීර මිය

0774211208

245/A/1, සේවා පියස, කොස්සින්න, ගණේමුල්ල

 237 බී

 කොස්සින්න බටහිර 11

පී.ඒ.ටී.පී.කේ.පෙරේරා මිය *

0718643079

එච්.ඒ.ආරියපාල, 150, කඩවත පාර, ගණේමුල්ල

 238

 අමුණුගොඩ උතුර

එම්.ආර්.එන්.එන්.කුමාරි මිය

පැරණි සමෘද්ධි ගොඩනැගිල්ල, අමුණුගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ

 238 ඒ

 අමුණුගොඩ දකුණ

ආර්.එස්.ඒ.යූ.එම්.රාජපක්ෂ මිය

0718350799

සේවා පියස, අමුණුගොඩ දකුණ, ඉඹුල්ගොඩ

 239

 බැලුම්මහර

ඩී.එම්.මධුවන්ති මිය

278/2, බැලුම්මහර, ඉඹුල්ගොඩ

 239 ඒ

 රතුපස්වල

එච්.ඩී.එස්.පීරිස් මිය

0716664270

239/A, සේවා පියස, රතුපස්වල

 239 බී

 ගල්ලොළුව

ජී.සී.ලක්මාලි මිය

0712087270

විශාකා විද්‍යාලය, ගල්ලොළුව, වැලිවේරිය

 240

 ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ උතුර

ඩබ්.ඩී.ඩබ්.අමරසිංහ මයා

0712245048

සේවා පියස, ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ

 240 ඒ

 ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ

ඊ.එම්.ඩබ්.කේ.ඒකනායක මෙය

0710620998

සේවා පියස, රාජසිංහ මාවත, ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ

 240 බී

 බටහිර වැලිවේරිය

එම්.ඒ.ටී.ප්‍රදීප් මයා

0715219060

74/A, සේවා පියස, බටහිර වැලිවේරිය, වැලිවේරිය

 241

 නැදුන්ගමුව

ආර්.පී.එස්.කේ.රාජපක්ෂ මයා

0771595389

ගලබඩවත්ත සේවා පියස, නැදුන්ගමුව, වැලිවේරිය

 241 ඒ

 වැලිවේරිය නැගෙනහිර

අයි.පී.ආර්.සිල්වා මිය

0710617284   0779331921

සේවා පියස, හෙලන්වත්ත, වැලිවේරිය

 241 බී

 වැලිවේරිය උතුර

එල්.පී.ඒ.ඩී.එල්.විජේසුන්දර මෙය

0712831204

සේවා පියස, පල්ලියවත්ත, වැලිවේරිය

 241 සී

 වැලිවේරිය දකුණ

එච්.එම්.වයි.එච්.පෙරේරා මයා

0702018753

සේවා පියස, හෙලන්වත්ත, වැලිවේරිය

 242

 ඇඹරළුව උතුර 1

බී.එම්.සී.සමන්මලී මිය

0778281850   0711988711

ග්‍රාම නිලධාරි සේවා පියස, ඇඹරළුව උතුර 1, වැලිවේරිය

 242 ඒ

 ඇඹරළුව උතුර 11

ඩබ්.ඒ.එස්.එල්.වික්‍රමආරච්චි මිය

0715324407

ශ්‍රී සුදර්මාරාම විහාරස්ථානය, සේවා පියස, ඇඹරළුව උතුර 2, වැලිවේරිය

 242 බී

 ඇඹරළුව දකුණ 1

ඩබ්.එම්.අයි.මධුෂානි මිය

0712099965

599/A/1, සේවා පියස, ඇඹරළුව දකුණ, වැලිවේරිය

 242 සී

 ඇඹරළුව දකුණ 11

එච්.ඒ.කේ.එන්.හපුගොඩ මිය

0778337142

සේවා පියස, ඇඹරළුව දකුණ

 243

 පහළ ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර

ආර්.එම්.එන්.දිල්රුක්ෂි මිය

0726514513

404/2/D, සේවා පියස, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ

 243 ඒ

 පහළ ඉඹුල්ගොඩ බටහිර

ජී.කේ.ජී.සී.ආර්.ලක්දිවන මිය

0713853768

ප්‍රාදේශිය සභා ගොඩනැගිල්ල, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ

 243 බී

 පහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ

එස්.එන්.පී.එස්.නානයක්කාර මිය

0773346480   0712082471

280, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ

 244

 පරකන්දෙනිය දකුණ

ඩබ්.ඩබ්.ජේ.ඒ.සී.රොවෙල් මයා

0773144345

157/13, පරකන්දෙණිය, ඉඹුල්ගොඩ

 244 ඒ

 පරකන්දෙනිය උතුර 1

ටී.ඩී.එන්.එස්.නවරත්න මිය

0718464559

11/6E, අම්පෙ මොහොට්ටි අනුස්මරණ ශාලාව, පරකන්දෙණිය උතුර 1

 244 බී

 පරකන්දෙනිය උතුර 11

ඩබ්.ටී.එම්.ආර්.අයි.කුමාරි මිය

0712100315

සේවා පියස, පරකන්දෙණිය උතුර 2

 244 සී

 කටුවාලමුල්ල උතුර

එල්.ඒ.ආර්.එන්.ගුණතිලක මිය

0713983387

සේවා පියස, කටුවාලමුල්ල උතුර, ගණේමුල්ල

 244 ඩී

 කටුවාලමුල්ල දකුණ

 

කේ.පී.ඩී.ජී.කේ.ගුණරත්න මිය

0718643228

සේවා පියස, කටුවාලමුල්ල දකුණ, ගණේමුල්ල

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

  2020 දෙසැම්බර් 23 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top