ගම්පහ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය    
       
1 පදිංචි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම ආයතන විනාඩි 05
       
       

2

 

 

 

 

 

 

 

උප්පැන්න/ විවාහ/ මරණ   සහතිකයක් නිකුත් කිරීම (online)                                                                                       

අති.දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

 

අති.දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

 

 

 

විනාඩි 15
   
උප්පැන්න/ විවාහ/ මරණ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම  විනාඩි 30
   
   
   
3 වටිනාකම් සහතිකයක් නිකුත් කිරීම ආයතන පැය 01 1/2
       
4 ආදායම් සහතිකයක් නිකුත් කිරීම ආයතන විනාඩි 20 
5 උකස් බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම ආයතන පැය 01
       
6 මත්පැන් බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම ආයතන පැය 01
       
7 දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම ආයතන පැය 04
       
8 ජාතික හැදුනුම්පත් අයදුම්පත්‍රයක් පු. ලි. දෙ.වෙත යැවීම- එක් දින සේවය

ආයතන

 

ආයතන

 

විනාඩි 20
   
ජාතික හැදුනුම්පත් අයදුම්පත්‍රයක් පු. ලි. දෙ.වෙත යැවීම-   සාමාන්‍ය සේවය දින 01
   
9 තක්සේරු සහතියක් නිකුත් කිරීම ආයතන විනාඩි 30
       
10 ගස් හෙලීමේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම ආයතන සති 02
       
11 විශේෂ සහනාධාරයක් නිර්දේශ කිරීම සමාජ සේවා සති 02
       
12 මහජනාධාරයක් නිර්දේශ කිරීම සමාජ සේවා සති 03
       
13 විදුලි විරෝධතාවකට පිළිතුරු ලබා දීම ආයතන මාස 02
       
 14 උකස් බලපත්‍රයක් පලමුවරට නිකුත්  කිරීම ආයතන සති 01
       
15 සතුන් ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම ආයතන පැය 01

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

  2020 දෙසැම්බර් 23 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top