කොට්ඨාශය

 

නම 

 තනතුර

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

 
 New Picture 5
එම් .ඒ.ඒ.කේ. අමරසිංහ මහතා
උප්පැන්න/ මරණ වෛද්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර්
අංක 08, පල්ලිය පාර ,ගම්පහ.
077-7796294 033-2222262
 ගම්පහ කොට්ඨාශය
උප්පැන්න /  මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
  ( පුරප්පාඩු   වි  ඇත)

 

 අලුත්ගම  කොට්ඨාශය

 රජසටරර

එම්.එල්. දයාරත්න

 

 

උප්පැන්න / මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්

 
 නො .225/3,දිමුතු මාවත ,ගම්පහ පාර,   යක්කල.  
033 -2227978

071 - 0193646

 පාළුව කොට්ඨාශය
 New Picture 1
 එම්.ජී.සී කලුගම්පිටිය මිය
 උප්පැන්න / මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 135/02, මිල්ලගහවත්ත .ඉහල ඉඹුල්ගොඩ.
 0773899268 0332260901
 ගලහිටියාව කොට්ඨාශය
 තෂ
 ජේ.ඒ.ඩී.සි තුෂාරි රණසිංහ මිය
 උප්පැන්න /  මරණ හා විවාහ රෙජ්ස්ට්‍රාර්
 අංක 135, සිරිමැදුර, ගලහිටියාව ගණේමුල්ල.
 0713043782 0718691118
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කොට්ඨාශය
 New Picture 7
 කේ.කේ.ඩී.එස් දිසානායක මහතා
 අතිරේක ව්වාහ (සාමාන්‍ය) රෙජ්ස්ට්‍රාර්
 අංක 66/10, නිසල පෙදෙස බණ්ඩාරවත්ත ගම්පහ.
 0776321854  0332223557
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කොට්ඨාශය
 New Picture 4
 කේ.ඒ.ඩී.ජේ කීනවින්න මහතා
 අතිරේක විවාහ  (සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 41 ,නුවර පාර වීදියවත්ත ,යක්කල.
 0777149060   0332223750
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කෙට්ඨාශය
 අතිකෙ විවාහ (සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්

(පුරප්පාඩු වී ඇත)

 බටහිර සිය නෑ කෝරල කොට්ඨාශය
 New Picture
 ඒ.එස් ඉන්ද්‍රානි චිත්‍රලතා මිය
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 54/138, තිත්තලපිටිගොඩ ගම්පහ.
 0779549337 0332292509
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කොට්ඨාශය
 New Picture 8
 එච්.සිසිර සේනාරත්න පීරිස් මයා
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 27, වැලිවෙීරිය.
 0718074948 0332255148
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කොට්ඨාශය
 New Picture 9
 ශ්‍රියානි මල්කා විතානගේ මිය
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 රොක්ගාර්ඩ්න් අලුත්ගමුව බෝගමුව, යක්කල.
 0773224344  0332288663
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කොට්ඨාශය
 New Picture 2
 එස්.ඒ.පී.වයි.සී.කේ ජයකොඩිආරච්චි මිය
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 45 ,ඉහල යාගොඩ ගම්පහ.
 0718213352  0332262695
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කොට්ඨාශය
k 
 රමණි සමරසිංහ විජේරත්න මිය
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 07, චිත්‍රා පටුමග ගම්පහ.
 0717321390  0332222403
           
           
           
           
           

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

  2020 දෙසැම්බර් 23 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top