වසම

 

නම 

 තනතුර

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

 
 New Picture 5
 එම් .ඒ.ඒ.කේ. අමරසිංහ මහතා
 උප්පැන්න/ මරණ වෛද්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර්
අංක 08, පල්ලිය පාර ,ගම්පහ.
 777796294 0332222262
 ගම්පහ කෙට්ඨාශය
 New Picture 3
 නෙල්සන්  අමරසිරි මහතා
 උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
අංක 37/බී, ඉහලගහ ගම්පහ.
 0774216451 0332228704
 පාළුව කෙට්ඨාශය
 New Picture 1
 එම්.ජී.සී කලුගම්පිටිය මිය
 උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 135/02, මිල්ලගහවත්ත .ඉහල ඉඹුල්ගොඩ.
 0773899268 0332260901
 ගලහිටියාව කෙට්ඨාශය
 තෂ
 ජේ.ඒ.ඩී.සි තුෂාරි රණසිංහ මිය
 උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ රෙජ්ස්ට්‍රාර්
 අංක 135, සිරිමැදුර, ගලහිටියාව ගණේමුල්ල.
 0713043782 0718691118
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කෙට්ඨාශය
 New Picture 7
 කේ.කේ.ඩී.එස් දිසානායක මහතා
 අතිරේක ව්වාහ(සාමාන්‍ය) රෙජ්ස්ට්‍රාර්
 අංක 66/10, නිසල පෙදෙස බණ්ඩාරවත්ත ගම්පහ.
 0776321854  0332223557
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කෙට්ඨාශය
 New Picture 4
 කේ.ඒ.ඩී.ජේ කීනවින්න මහතා
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 41 ,නුවර පාර වීදියවත්ත ,යක්කල.
 0777149060   0332223750
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කෙට්ඨාශය
 New Picture 6
 වයි.ඒ.ජේ.වයි ජයසිංහ මහතා
 අතිකෙ විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 150/, කොස්සින්න ගණේමුල්ල.
 0715339319 0332260912
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කෙට්ඨාශය
 New Picture
 ඒ.එස් ඉන්ද්‍රානි චිත්‍රලතා මිය
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 54/138, තිත්තලපිටිගොඩ ගම්පහ.
 0779549337 0332292509
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කෙට්ඨාශය
 New Picture 8
 එච්.සිසිර සේනාරත්න පීරිස් මයා
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 27, වැලිවෙීරිය.
 0718074948 0332255148
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කෙට්ඨාශය
 New Picture 9
 ශ්‍රියානි මල්කා විතානගේ මිය
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 රොක්ගාර්ඩ්න් අලුත්ගමුව බෝගමුව, යක්කල.
 0773224344  0332288663
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කෙට්ඨාශය
 New Picture 2
 එස්.ඒ.පී.වයි.සී.කේ ජයකොඩිආරච්චි මිය
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 45 ,ඉහල යාගොඩ ගම්පහ.
 0718213352  0332262695
 බටහිර සිය නෑ කෝරල කෙට්ඨාශය
k 
 රමණි සමරසිංහ විජේරත්න මිය
 අතිරේක විවාහ(සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර්
 අංක 07, චිත්‍රා පටුමග ගම්පහ.
 0717321390  0332222403
           
           
           
           
           

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top