ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

Your text...

ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.චන්ද්‍රා මල්කාන්ති මිය 071-4789676
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව කේ.එස්.පි.කුමාරි මිය. 078-8186259
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එන්.ඩි.ජේ.එන්.ජානකි රණතුංග 077-8195735
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එන්.ඩි.ආර්.ඩි.විජේරත්න 071-3683271
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව යු.ඩබ්.අනුරුද්ධික 972-6103832
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එස්.ඒ.ඩි.සම්පත් කුමාර 071-3028464

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එම්.ඩි.පුෂ්පා ගුණරත්න 077-6331315
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.ර්.සි.වන්නිආරචිචි 070-2703534
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව චන්ද්‍රිකා රත්නමාලි මිය 071-3074815
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.ආර්.ඒ.එන්.පතිරණ මයා. 071-4789907
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව රම්.ඒ.ශ්‍යාමා ප්‍රියංගනි මිය 075-8087777
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.ඩි.බුලත්සිංහල 076-1717422

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව කේ.ජි.වයි.එස්.කරුණානායක මිය. 072-4838902
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එම්.ඒ.ටි.එස්.දිල්රුක්ෂි මිය. 076-7808883
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ආර්.එම්.එස්.එස්.රත්තානයක 077-9206110
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව කේ.ජි.එන්.පි.කරුණානායක මිය. 076-6624878
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.ඩබ්.ඒ.චාමන් ගංගානි විරසිංහ මිය. 071-4477076
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එස්.ආර්.එම්.සි.සමරනායක මයා 077-4638486

අළුත්ගම/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එම්.කේ.මල්කා නිශාන්ති මිය. 033-2264320
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව අචලා මිරිහාගල්ල 077-649570
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.ඩි.එන්.වන්නිආරච්චි මිය 033-2231002
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.එඒ.ආර්.දිල්රැක්ෂි තිසේරා 071-3158230
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව වරුණි කාංචනා කුමාරගේ මිය. 071-4767657
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එම්.කේ.සුජිවා චාන්දනි 071-8213884

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු

Your text..

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.කේ.ඩබ්.නිර්මලි රද්‍රගු 071-5507337
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.ඒ.ශ්‍රියානි වික්‍රමසිංහ මිය. 076-3452255
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ධම්මිකා ජයසිංහ මිය. 071-4733161
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එච්.ඒ.අආර්. පිරිස් මෙය 071-4831618
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.එම්.එස්.සි අත්තනායක 077-1599520
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව නිලංගනි රත්තනායක මිය 77- 2433098

.

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text.

අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එන්.ඩි.ගමගේ 071-7614245
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව අයි.බි.අයි.පි.සමරසිංහ මි 070-2698906
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එච්.පි.ආර්.ඩි.පෙරේරා මිය. 076-9421516
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව කේ.එල්.ආර්.දමයන්ති මිය. 070-3903672
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඒ.පි.බන්දුල ජයරත්න මයා 077-4346643
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩි.එම්.එස්.භාතියකුමාර මයා. 077-7981714
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඒ.ඩි.උපාලි ජයරත්න මයා.(තාවකාලික)  

..

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ජි.ඒ.ගාමිනි හෙටිටිආරචිචි (තාවකාලික) 075-7446443
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ජේ.එම්.නිශාන්ති ජයසිංහ මිය 071-9255546
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බුද්ධිකා සජිවනි අමරසිංහ මිය 077-2532539
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඒ.එම්.පොඩිමැණිකේ මිය 071-6361130
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එච්.ඒ.ගිතානි වාසනා 077-9791292
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව අයි.ඒ.විරරත්න 071-6378744
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එමි.පි.මානෙල්කාන්ති මිය (තාවකාලිකව) 078-3387913

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top