ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

Your text...

ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.චන්ද්‍රා මල්කාන්ති මිය 071-4789676
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව කේ.එස්.පි.කුමාරි මිය. 078-8186259
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එන්.ඩි.ජේ.එන්.ජානකි රණතුංග 077-8195735
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එන්.ඩි.ආර්.ඩි.විජේරත්න 071-3683271
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව යු.ඩබ්.අනුරුද්ධික 972-6103832
ගනේමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එස්.ඒ.ඩි.සම්පත් කුමාර 071-3028464

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එම්.ඩි.පුෂ්පා ගුණරත්න 077-6331315
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.ර්.සි.වන්නිආරචිචි 070-2703534
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව චන්ද්‍රිකා රත්නමාලි මිය 071-3074815
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.ආර්.ඒ.එන්.පතිරණ මයා. 071-4789907
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව රම්.ඒ.ශ්‍යාමා ප්‍රියංගනි මිය 075-8087777
කිරිදිවිට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කිරිදිවිට සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.ඩි.බුලත්සිංහල 076-1717422

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව කේ.ජි.වයි.එස්.කරුණානායක මිය. 072-4838902
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එම්.ඒ.ටි.එස්.දිල්රුක්ෂි මිය. 076-7808883
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ආර්.එම්.එස්.එස්.රත්තානයක 077-9206110
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව කේ.ජි.එන්.පි.කරුණානායක මිය. 076-6624878
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.ඩබ්.ඒ.චාමන් ගංගානි විරසිංහ මිය. 071-4477076
යක්කල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි යක්කල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එස්.ආර්.එම්.සි.සමරනායක මයා 077-4638486

අළුත්ගම/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එම්.කේ.මල්කා නිශාන්ති මිය. 033-2264320
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව අචලා මිරිහාගල්ල 077-649570
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.ඩි.එන්.වන්නිආරච්චි මිය 033-2231002
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.එඒ.ආර්.දිල්රැක්ෂි තිසේරා 071-3158230
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව වරුණි කාංචනා කුමාරගේ මිය. 071-4767657
අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අලුත්ගමබෝගමුව සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එම්.කේ.සුජිවා චාන්දනි 071-8213884

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු

Your text..

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බි.කේ.ඩබ්.නිර්මලි රද්‍රගු 071-5507337
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.ඒ.ශ්‍රියානි වික්‍රමසිංහ මිය. 076-3452255
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ධම්මිකා ජයසිංහ මිය. 071-4733161
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එච්.ඒ.අආර්. පිරිස් මෙය 071-4831618
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩබ්.එම්.එස්.සි අත්තනායක 077-1599520
හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හෙනරත්ගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව නිලංගනි රත්තනායක මිය 77- 2433098

.

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text.

අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එන්.ඩි.ගමගේ 071-7614245
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව අයි.බි.අයි.පි.සමරසිංහ මි 070-2698906
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එච්.පි.ආර්.ඩි.පෙරේරා මිය. 076-9421516
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව කේ.එල්.ආර්.දමයන්ති මිය. 070-3903672
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඒ.පි.බන්දුල ජයරත්න මයා 077-4346643
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඩි.එම්.එස්.භාතියකුමාර මයා. 077-7981714
අමුණුගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඒ.ඩි.උපාලි ජයරත්න මයා.(තාවකාලික)  

..

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අමුණුගොඩ   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ජි.ඒ.ගාමිනි හෙටිටිආරචිචි (තාවකාලික) 075-7446443
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ජේ.එම්.නිශාන්ති ජයසිංහ මිය 071-9255546
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව බුද්ධිකා සජිවනි අමරසිංහ මිය 077-2532539
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව ඒ.එම්.පොඩිමැණිකේ මිය 071-6361130
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එච්.ඒ.ගිතානි වාසනා 077-9791292
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව අයි.ඒ.විරරත්න 071-6378744
වැලිවේරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වැලිවේරිය   සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව එමි.පි.මානෙල්කාන්ති මිය (තාවකාලිකව) 078-3387913

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

  2020 දෙසැම්බර් 23 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top