ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

Your text...

ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

බි.චන්ද්‍රා මල්කාන්ති මිය

33-2263999

ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එන්.ඩි.ආර්.ඩි.විජයරත්න මයා.

33-2263999

ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

බි.ආර්.ඒ.එන්.පතිරණ මයා.

33-2263999

ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

කේ.එස්.පි.කුමාරි මිය.

33-2263999

ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ජානකි රණතුංග මිය.

33-2263999

ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එස්.ඒ.ඩි.සි.සම්පත් කුමාර මයා

33-2263999

ගනේමුල්ල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව

සමෘද්ධ කළමණාකරු 

එස්.සි.ගලපිටිය මිය

33-2263999

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධ කළමණාකරු 

ඒ.ආර්.එල්.පි.විරසුරිය මිය.

071-8188003

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

බි.කේ.ඩබ්.නිර්මලි රුද්‍රිගු මිය

033-2248484

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ඩබ්.ඒ.සි.වන්නිආරච්චි මිය

033-2248484

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ආර්.එම්.පොඩි මැණිකේ මිය.

033-2248484

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එම්.ආර්.ඩි.පුෂපා ගුණරත්න

033-2248484

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

බි.කේ.ඒ.ආර්.දිල්රුක්ෂි තිසේරා මිය.

033-2248484

කිරිදිවිට සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

බි.ඒ.ඩි.ධර්මසිරි මයා.

033-2248484

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධ කළමණාකරු 

එන්.සි.ඩි.ගුණතිලක මයා.

77-9715740

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ඩබ්.ඩි.එන්.වන්නිආරච්චි මිය

033-2231002

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ඒ.ඒ.ඉබි.එස්.අමරසිංහ මිය.

033-2231002

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එච්.ඒ.ජි.වාසනා හතුරුසිංහ මිය.

033-2231002

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එම්.කේ.ඒ.ක්‍රිෂාන්ති මිය.

033-2231002

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

චන්ද්‍රිකා මානේල්කාන්ති මිය.

033-2231002

යක්කල සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එස්.ආර්.එම්.සි.සමරනායක මයා

033-2231002

අළුත්ගම/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

අ/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැං ව

සමෘද්ධ කළමණාකරු 

එස්.ඩි.ටි.දමයන්ති මිය

අ/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එස්..පි.සුසන්ත ප්‍රේමානන්ද

අ/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ඩබ්.ඩබ්.ඒ.චාමන් ගංගානි විරසිංහ මිය.

අ/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එම්.ඒ.ටි.එස්.දිල්රුක්ෂිමයා.

අ/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ආර්.එම්.එස්.එස්.රත්තානයක

අ/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

වරුණි කාංචනා කුමාරගේ මිය.

අ/බෝගමුව සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ටි.පි.එස්.ඒ.ගුණතිලක මයා.

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු

Your text..

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු 

සමෘද්ධ කළමණාකරු 

එම්.ඩි.එන්.පියසේන මිය. (වැඩ.බැලිම)

 

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

බි.ඒ.බන්දුල ජයරත්න මයා.

033-2231395

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ඩබ්.ඒ.ශ්‍රියානි වික්‍රමසිංහ මිය.

033-2231395

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ධම්මිකා ජයසිංහ මිය.

033-2231395

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එච්.ඒ.අආර්. පිරිස් මෙය

033-2231395

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

කේ.පි.එන්.ඩබ්.කරුණානායක මෙය

033-2231395

හෙනරත්ගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

නිලංගනි රත්තනායත මිය

77- 2433098

.

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text.

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

කේ.ජි.වයි.එස්.කරුණානායක මිය.

033-2264320

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

කේ.එල්.ආර්.දමයන්ති මිය.

033-2264320

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

කේ.ජි.එන්.පි.කරුණානායක මිය.

033-2264320

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එම්.කේ.මල්කා නිශාන්ති මිය.

033-2264320

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එම්.ඒ.එස්.ප්‍රියංගනි මිය.

033-2264320

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ඒ.ඩි.උපාලි ජයරත්න මයා.

033-2264320

අමුණුගොඩ සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධ කළමණාකරු 

ඩබ්.එම්.ජි. ගුණසිංහ මයා.

071-325299

..

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

Your text...

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධ කළමණාකරු 

ඩබ්.නිශාන්ත විරසිංහ

071-7541931

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

අයි.බි.අයි.ප්‍රියදර්ශණි සමරසිංහ මිය..

033-2258698

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

යු.ඩබ්.අනුරුද්ධ මයා.

033-2258698

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ජි.එන්.ඩි.ගමගේ මිය.

033-2258698

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

එච්.පි.ආර්. දිල්රුක්ෂි පෙරේරා මිය

033-2258698

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

බි.එම්.නරසිංහ මෙය.

033-2258698

වැලිවේරිය සමෘද්ධිප්‍රජාමුල බැංකු ව

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

අයි.එඒ.විරරත්න මයා

033-2258698

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

Scroll To Top