ප්‍රාදේශිය ලේකම්


 ma
නම
 කේ.ඒ.එස්.එල්. ගුණතිලක මහත්මිය
සුදුසුකම්  
රැකියා විස්තරය
 
දුරකථන අංකය                           033-2222695
                                                 071-8252300

සහකාර ප්‍රදේශිය  ලේකම්

 aga 2 නම

කේ.ඒ.ආර්.යූ. කපුරුබණ්ඩාර මහත්මිය

සුදුසුකම්  
රැකියා විස්තරය  
දුරකථන අංකය                           033-2229565
                                                 071-9213787

ගණකාධිකාරි

  නම   ඩබ්.ආර්.  ගමගේ  (වැ.බ) මහතා
සුදුසුකම්  
 රැකියා විස්තරය  
දුරකථන අංකය                           033-2228063

 සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

 sala නම  පී.ජේ.ඩී.සී.එස්. පෙරමුණ මහත්මිය
සුදුසුකම්  
රැකියා විස්තරය  
දුරකථන අංකය                                             033-2231965
                                                                   0779157845  

සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

   නම   පී.වී.ආර්.ආර්.  ප්‍රියදර්ශණ මහතා
සුදුසුකම්  
රැකියා තොරතුරු
 
 
 
දුරකථන අංකය                          
033-2231965
0718312774

පරිපාලන  නිලධාරි

   
 admi  නම  එච්.ඩී.කේ.ජී.  හේවාවිතාරණ මහත්මිය
 සුදුසුකම්  
 රැකියා තොරතුරු
 
පරිපාලන  නිලධාරි - රුවන්වැල්ල
පරිපාලන  නිලධාරි - ගලිගමුව
දුරකථන අංක
033-2224199
0718038415

 අතිරේඛ දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

   
 rrr නම  ඊ.ඩී.එල්.පී.  එකනායක මහත්මිය
සුදුසුකම්  
රැකියා තොරතුරු  

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

   
නම කේ.ආර්.ඩබ්.කේ.  කත්තොට  මහතා
සුදුසුකම්  
රැකියා තොරතුරු

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි  - මිනුවන්ගොඩ

 පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි-  වත්තල

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි - කැළණිය

දුරකථන අංක
033 -2223061
0711536066

   

                                                                               

 

රාජ්‍ය කළමනාකරන සහකාර නිලධාරින්

Your text...

කාර්යාලීය අනෙකුත් නිලධාරින්

Your text...

 

 

 

                                                                      

                       

                                                                             

 

 

 

                                                              

                                                                               

                                                                             

 

 

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top