ප්‍රාදේශිය ලේකම්


 ma
නම
 කේ.ඒ.එස්.එල්. ගුණතිලක මහත්මිය
සුදුසුකම්  
රැකියා විස්තරය
 
දුරකථන අංකය                           033-2222695
                                                 071-8252300

සහකාර ප්‍රදේශිය  ලේකම්

 aga 2 නම

කේ.ඒ.ආර්.යූ. කපුරුබණ්ඩාර මහත්මිය

සුදුසුකම්  
රැකියා විස්තරය  
දුරකථන අංකය                           033-2229565
                                                 071-9213787

ගණකාධිකාරි

  නම   ඒ.පී.එල්.ඩී.ටි. මහේෂිකා   මහත්මිය
සුදුසුකම්  
 රැකියා විස්තරය  
දුරකථන අංකය                           033-2228063

 සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

 sala නම  පී.ජේ.ඩී.සී.එස්. පෙරමුණ මහත්මිය
සුදුසුකම්  
රැකියා විස්තරය  
දුරකථන අංකය                                             033-2231965
                                                                   0779157845  

සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

   නම   පී.වී.ආර්.ආර්.  ප්‍රියදර්ශණ මහතා
සුදුසුකම්  
රැකියා තොරතුරු
 
 
 
දුරකථන අංකය                          
033-2231965
0718312774

පරිපාලන  නිලධාරි

   
 admi  නම  එච්.ඩී.කේ.ජී.  හේවාවිතාරණ මහත්මිය
 සුදුසුකම්  
 රැකියා තොරතුරු
 
පරිපාලන  නිලධාරි - රුවන්වැල්ල
පරිපාලන  නිලධාරි - ගලිගමුව
දුරකථන අංක
033-2224199
0718038415

 අතිරේඛ දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

   
 registar ag නම  ඊ.ඩී.එල්.පී.  එකනායක මහත්මිය
සුදුසුකම්  
රැකියා තොරතුරු  

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

   
නම කේ.ආර්.ඩබ්.කේ.  කත්තොට  මහතා
සුදුසුකම්  
රැකියා තොරතුරු

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි  - මිනුවන්ගොඩ

 පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි-  වත්තල

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි - කැළණිය

දුරකථන අංක
033 -2223061
0711536066

   

                                                                               

 

රාජ්‍ය කළමනාකරන සහකාර නිලධාරින්

Your text...

කාර්යාලීය අනෙකුත් නිලධාරින්

Your text...

 

 

 

                                                                      

                       

                                                                             

 

 

 

                                                              

                                                                               

                                                                             

 

 

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

  2020 දෙසැම්බර් 23 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top