බස්නාහිර පලාත් සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණය

විදාතා මධ්‍යස්ථානය

කාර්මික විද්‍යාලය - ගම්පහ

පශු වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය ගම්පහ

ප්‍රාදේශිය මිනින්දෝරු කාර්යාලය

දිසා අධිකරණය ගම්පහ

වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

දිසා වන කාර්යාලය

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

රජයේ උද්‍යාන විදාතා පර්යේෂණ ගොවිපල

අභියාචනාධිකරණය රෙජිස්ට්‍රාර්

රණවිරු අධිකාරිය

කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - ගම්පහ

මහ නගරසභාව - ගම්පහ

රාජ්‍ය පරිපාලනය

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

සමාජ ආරක්ෂණය - ගම්පහ

ප්‍රාදේශිය සභාව - ගම්පහ

වන අඩවි කාර්යාලය

මැතිවරණ කාර්යාලය - කච්චේරිය - ගම්පහ

මෝටරථ (මාලිගාවත්ත)

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල - ගම්පහ

සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදල

යොවුන් සේනාංකය - ගම්පහ

ගොවිජන සේවා රක්ෂණ මංඩලය

ගොවිජන සේවා කාර්යාලය

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

හෙද විදුහල කදාන

දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

පරිවාස කාර්යාලය

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය - ගම්පහ

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය -ගම්පහ

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

Scroll To Top