ආයතන අංශය

දැක්ම තෘප්තිමත් කාර්ය මණ්ඩලයක් තුළින් සංවිධාන ව්‍යුහය ශක්තිමත් කිරීම
ප්‍රධාන කාර්යයන් •    කොස්  ගස් හෙලිම්  බලපත්‍ර ලබාදීම
•    ග්‍රාම නිලධාරී සහතික අනු අත්සන් කිරීම හා සහතික කිරිම
•    සුරාබදු හා උකස් බලපත්‍ර අලුත් කිරීම
•    ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම
•    ව්යාමපාර නාම ලියාපදිංචිය
•    කාර්ය මණ්ඩල දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.
•    පොලිස් සේවය සදහා සහතික නිකුත් කිරීම.
•    වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීම.
•    සමථ මණ්ඩල ගෙවීම්.
•    හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
•    සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප්

සමාජ සේවා අංශය

දැක්ම

ප්‍රතිලාභ නොලද හා පීඩා විඳින සමාජ කණ්ඩායම් සහන සැලසීම් තුළින් සමාජ සංවර්ධනය සඳහා කටයුතු කිරිම

ප්‍රධාන කාර්යයන් •    මහජන ආධාර.
•    රෝගාබාධ සදහා ලබා දෙන ආධාර.
•    ආබාධිත පුනරුත්ථාපන ආධාර.
•    අනියම් සහනාධාර හා විස්තීරණ ආපදා ආධාර.
•    වියල් සලාක ආධාර.
•    ස්වාභාවික ආපදා ආධාර.
•    නියං සහනාධාර.
•    සමාජ සංවර්ධන සහනාධාර.
•    සෙවිලි ආධාර.
•    නිවාස ආධාර.
•    විවිධ සමිති රැස්වීම්.
•    පුහුණු වැඩසටහන්.
•    සමාජ බලගැන්වීමේ වැඩසටහන්.
•  
•    මත්ද්‍රවය නිවාරණය.
•    පරිසර නියමුභට සේවා.
•    ළමා අයිතීන් සුරැකීම.
•    වැඩිහිටි සුභසාධනය.
•    රණවිරු සුභ සාධනය.

සැලසුම් අංශය

දැක්ම ප්‍රදේශයේ තිරසාර සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
  1. සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගැනීම
  2. ව්‍යාපෘති ඇගයීම
  3. Updating PMCS
  4. කොට්ඨාශය තුළ සම්පත් නඩත්තු කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම

ගිණුම් අංශය

දැක්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමස්ථ අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳහා මනා මුල්‍ය කළමනාකරණ (ගණුදෙනු) ක්‍රමයක් ක්‍රීයාත්මක කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම
ප්‍රධාන කාර්යයන් •    සේවාලාභීන්ගේ අවශ්‍යතා ඵලදායි ලෙස ඉටු කිරීම සදහා වැඩ ආවරණය  දෙදෙනෙකු පත් කර එය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
•    අභය‍න්තර විගණන කමිටු ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අභය‍න්තර විගණකවරයකු පත්කර මාසිකව අභයන්තර  විගණනයක් පවත්වා අඩුපාඩු අවම කර ගැනීම.
•    වාර්ෂිකභාණ්ඩ සමීක්ෂන අතරතුර අභ්‍යන්තර වශයෙන් භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පැවැත්වීම හා සියළුමභාණ්ඩ අංක කිරීම වත්කම් ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යාම් තුළින් වත්කම් ආරක්ෂාවවිධිමත් කිරීම.
•    පාවිච්චිකරන ලද කඩදාසි, ලිපිකවර නැවත භාවිතා කිරීම, භාණ්ඩ නිකුත් කිරීම විධිමත්කිරීම හා මනා ගබඩා පාලනයක් තුළින් නාස්තිය අවම කිරීම.
•    වාර්තා, ලිපි චෙක්පත් නියමිත දිනට යැවීමට කටයුතු කිරීම සදහා අභයන්තර වැඩපිළවෙලක් සකස්කර තිබීම හා එය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

දැක්ම උපත්, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම හා එම සහතික ආරක්ෂා කිරීම තුළින් ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරිමට සහාය වීම.
ප්‍රධාන කාර්යයන් •    උපත් ලියාපදිංචිය.
•    මරණ ලියාපදිංචිය.
•    විවාහ ලියාපදිංචිය.
•    නම් වෙනස් කිරීම් ලියාපදිංචිය.
•    විවාහ සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම.
•    උප්පැන්න සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම.
•    මරණ සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම.

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

දැක්ම විශ්‍රාමිකයින්ගේ යහපැවැත්ම නැංවීම හා තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් සක්‍රිය දායතක්වයක් ලබාදීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
  1. මාසික විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම
  2. වැන්දඹු, අනත්දරු, විශ්‍රාම වැටුප් හා ආබාධිත පුද්ගලයින් අධීක්ෂණය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නිර්දේශ ලබා දීම

 

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

  2020 දෙසැම්බර් 23 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top