කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 033 - 2222112

තනතුර

නම

දුරකතන අංක

ෆැක්ස් අංක

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කේ.ඒ.සුරංගා ලක්ශ්‍රිණි ගුණතිලක මිය

 033 - 2222695

033 - 2234349

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කේ.ඒ.  රාජිනී  කපුරුබණ්ඩාර  මිය

033 - 2229565

 

ගණකාධිකාරි

ඒ.පී.එල්.ඩී.ටී. මහේෂිකා  මිය

033 - 2228063

033 - 2228063

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)

 පී.ජී.ඩි.සී.එස්. පෙරමුණ මිය

033 - 2231965

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)

 පී.වී.ආර්.ආර්. ප්‍රියදර්ශණ මයා

033 - 2231965

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)

එම්.එම්.ඒ.එන්  ශානීකා  මිය

033 - 2231965

 

පරිපාලන නිලධාරි

එච්. ඩී.කේ.ජි. හේවාවිතාරන මිය

033 - 2224199

 

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

කේ.ආර්.ඩබ්.කේ.  කත්තොට  මහතා

033 - 2223061

 

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

කේ. ඩී.එල්.පී. එකනායක මිය

033 - 2238680

 

       

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

News & Events

07
අප්‍රේ2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

  2020 දෙසැම්බර් 23 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top