කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 033 - 2222112

තනතුර

නම

දුරකතන අංක

ෆැක්ස් අංක

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කේ.ඒ.සුරංගා ලක්ශ්‍රිණි ගුණතිලක මිය

 033 - 2222695

033 - 2234349

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කේ.ඒ.  රාජිනී  කපුරුබණ්ඩාර

 

033 - 2229565

 

ගණකාධිකාරි

ආර්.එම්.ඩී.  ප්‍රියාජ් මයා

033 - 2228063

033 - 2228063

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)

 පී.ජී.ඩි.සී.එස්. පෙරමුණ මිය

033 - 2231965

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)

 පී.වී.ආර්.ආර්. ප්‍රියදර්ශණ මයා

033 - 2231965

 

පරිපාලන නිලධාරි

එච්. ඩී.කේ.ජි. හේවාවිතාරන මිය

033 - 2224199

 

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

 

කේ.ආර්.ඩබ්.කේ.  කත්තොට  මහතා

033 - 2223061

 

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

කේ. ඩී.එල්.පී. එකනායක මිය

0

033 - 2238680
 

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top