ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන -ගම්පහ 2017 දිස්ත්‍රික්කය

ව්‍යාපෘතිවිස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

සුඛිත පුරවර වැඩසටහන - 2017

ව්‍යාපෘතිය බැලිමටමෙතැනින් පිවිසෙන්න

ව්‍යාපෘතිව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

Scroll To Top