2019 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා එම වර්ෂය තුල සත්‍ය වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය.

                            තනතුර

            මධ්‍යම රජය

 

 

         පළාත්සභා

 

 

අනුමත

දැනට සිටින

අනුමත

දැනට සිටින

 අනුමත  දැ/සිටින

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

1

1

-

-

-

-

     

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

1

1

-

-

-

-

     

ගණකාධිකාරී

1

1

-

-

-

-

     

සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම්

1

2

-

-

-

-

     

පරිපාලන නිලධාරී

1

1

-

-

-

-

     

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

1

1

-

-

-

-

     

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවය

44

44

 

-

-

-

     

තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සේවාව

1

1

-

-

-

-

     

විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී

4

2

2

-

-

 

     

භාෂා පරිවර්තක

1

-

1

-

-

-

     

රියදුරු

2

2

-

-

-

-

     

කාර්යාල කාර්ය සහායක

7

6

1

-

-

-

     

{slider ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් හා ග්‍රාම නිලධාරීන්|closed}

තනතුර 

මධ්‍යම රජය 

පුරප්පාඩු 

පළාත් සභා 

පුරප්පාඩු 

අනුමත

දැනට සිටින

අනුමත

දැනට සිටින

ග්‍රාම නිලධාරීන්

101

88

-

-

-

13

සමාජ සේවා නිලධාරීන්

01

01

-

01

01

-

ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන්

01

01

-

-

-

-

ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

02

02

-

-

-

-

විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී

01

01

 

-

-

-

මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර

02

02

-

-

-

-

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර

01

01

-

-

-

-

සංස්කෘතික නිලධාරී

01

01

-

01

01

-

සමාජ සංවර්ධන සහකාර

-

-

-

01

01

-

බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක

02

02

-

-

-

-

උපදේශන සහකාර

01

01

-

-

-

-

කෘෂි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති සහකාර

01

-

01

-

-

-

ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහකාර

02

02

 

-

-

-

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී

01

01

-

-

-

-

මිනින්දෝරු

-

-

-

-

-

-

ක්‍රීඩා නිලධාරී

 

 

-

01

01

-

ජනපද නිලධාරී

-

-

-

01

01

-

සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක

නැත

නැත

-

-

-

-

News & Events

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

17
ඔක්2018
 2021  is the beginning of the New Year (2)

2021 is the beginning of the New Year (2)

    2021 Commencement of work of the...

News & Events

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

17
ඔක්2018
 2021  is the beginning of the New Year (2)

2021 is the beginning of the New Year (2)

    2021 Commencement of work of the...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top