• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කොළඹ
 • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - මාළිඟාවත්ත
 • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
 • සමාගම් මැදුර
 • කොළඹ මහ නගර සභාව
 • බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
 • බස්නාහිර කලාප කාර්යාලය - දෙල්කද
 • මධ්‍යම ලේඛනාගාරය - මාළිඟාවත්ත
 • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

05
Jan2022
2022 is the begining of the new year

2022 is the begining of the new year

 2022 Commencement of the new year work...

07
Apr2021

"Gama Samaga Pilisandara" - Gampaha 2021

"Gama Samaga Pilisandara"

News & Events

05
Jan2022
2022 is the begining of the new year

2022 is the begining of the new year

 2022 Commencement of the new year work...

07
Apr2021

"Gama Samaga Pilisandara" - Gampaha 2021

"Gama Samaga Pilisandara"

07
Apr2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි ගමට යෝජනා 2021

ගම සමග පිළිසඳර - වැඩ සමග යලි...

17
Oct2018
 2021 is the beginning of the New Year

2021 is the beginning of the New Year

     2021 Commencement of work of...

Scroll To Top