උපත් /විවාහ/මරණ ලියාපදිංචි කිරිම සඳහා විස්තර

උපතක්  ලියාපදිංචි කිරිම  සඳහා විස්තර - ආ 144 කෘතිය

 විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්නt...

තුන් මසක් ගතවු පසු  උප්පැන්න සඳහා කළ යුතු ප්‍රකාශය- ආ6

 විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

උප්පැන්නයක  ඇතුලත් විස්තරසංශෝධන සඳහා කළ යුතු ප්‍රකාශය- ආ37

 විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

උප්පැන්න සහතිකයක් ගැනිම/හෝ ලේකම් පොත සොයා බැලිම ආ 63

විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

විවාහ /උප්පැන්න සහ මරණ සහකිතවල  පරිවර්තන පිටපත් ලබා ගැනිම ආ 150

විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

 වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා http://www.rgd.gov.lk/ වෙත පිවිසෙන්න

 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිම සඳහා විස්තර

හැදුනුම්පතක් ලබා ගැනිම  ඉල්ලුම්පත්‍රය

 

 විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

 

 වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා http://www.drp.gov.lk/ වෙත පිවිසෙන්න

 

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පිළිබඳ තොරතුරු

 

පුරවා මුද්‍රණය කරගත හැකි ගමන් බලපත්‍රය k35a

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා http://www.immigration.gov.lk/ වෙත පිවිසෙන්න

විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

   Your text...

News & Events

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2019

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2019

                                                             ...

Scroll To Top