උපත් /විවාහ/මරණ ලියාපදිංචි කිරිම සඳහා විස්තර

උපතක්  ලියාපදිංචි කිරිම  සඳහා විස්තර - ආ 144 කෘතිය

 විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්නt...

තුන් මසක් ගතවු පසු  උප්පැන්න සඳහා කළ යුතු ප්‍රකාශය- ආ6

 විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

උප්පැන්නයක  ඇතුලත් විස්තරසංශෝධන සඳහා කළ යුතු ප්‍රකාශය- ආ37

 විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

උප්පැන්න සහතිකයක් ගැනිම/හෝ ලේකම් පොත සොයා බැලිම ආ 63

විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

විවාහ /උප්පැන්න සහ මරණ සහකිතවල  පරිවර්තන පිටපත් ලබා ගැනිම ආ 150

විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

 වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා http://www.rgd.gov.lk/ වෙත පිවිසෙන්න

 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිම සඳහා විස්තර

හැදුනුම්පතක් ලබා ගැනිම  ඉල්ලුම්පත්‍රය

 

 විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

 

 වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා http://www.drp.gov.lk/ වෙත පිවිසෙන්න

 

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පිළිබඳ තොරතුරු

 

පුරවා මුද්‍රණය කරගත හැකි ගමන් බලපත්‍රය k35a

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා http://www.immigration.gov.lk/ වෙත පිවිසෙන්න

විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

   Your text...

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top