විද්‍යාලයේ නම

දුරකථන අංකය

01

රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය   -  ගම්පහ

0332222428

02

යශෝදරා දේවී බාලිකා විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222746

03

බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222202

04

බණ්ඩාරවත්ත පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය  -  බණ්ඩාරවත්ත

 

05

කැප්පෙටිපොල මහා විද්‍යාලය  -  හෙනරත්ගොඩ

0332225878

06

ශ්‍රී බෝධි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222159

07

සිරි කුරුස විද්‍යාලය   -  ගම්පහ

0332222540

08

අලුත්ගම අනුර මහා විද්‍යාලය  -  යක්කල

0332224454

09

චන්ද්‍රජෝති විද්‍යාලය  -  යක්කල

0332224818

10

බැණ්ඩියමුල්ල ගජබා විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332282186

11

තක්ෂිලා මහා විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

 

12

ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලය  -  වැලිවේරිය

 

13

රාජසිංහ මහා විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

0332260420

14

සිද්ධාර්ථ කුමාර විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222571

15

සුනේත්‍රාදේවී විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

0332263860

16

මද්දුම බණ්ඩාර විද්‍යාලය  -  වැලිවේරිය

0332255068

17

සුජාතා කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

 

18

ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0332260025

19

ගලහිටියාව හේමමාලි විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0332263234

20

මාබිම විද්‍යාලංකාර මහා විද්‍යාලය  -  මාකෙවිට

0335675434

21

නැදුන්ගමුව සිරි සීවලී මහා විද්‍යාලය  -  නැදුන්ගමුව

0335610997

22

ඇඹරලුව මහා විද්‍යාලය  -  වැලිවේරිය

 

23

පරකන්දෙනිය ශ්‍රී පැරකුම්බා මහා විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

 

24

පහලයාගොඩ ශ්‍රී ස්වර්ණපාලී මහා විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0335684444

25

බුලුගහගොඩ ශ්‍රී විජය මහා විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0333433342

26

බොල්ලත ධර්මපාල  මහා විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

 

27

කොස්සින්න ශ්‍රී සීලානන්ද මහා විද්‍යාලය  - ගණේමුල්ල

0332260417

28

ගෝතමී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222207

29

ඉහලයාගොඩ ලුම්බිණි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0334902455

30

කිරිඳිවිට ගැමුණු කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0602831201

31

මොරගොඩ විමලධර්මසූරිය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

 

32

බැලුම්මහර ශ්‍රී රාහුල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  මුදුන්ගොඩ

0338963069

33

ඇඹරලුව මිහිඳු කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  වැලිවේරිය

03333334899

34

ඉඹුල්ගොඩ විහාරමහාදේවී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

 

35

අමුණුගොඩ කුමාරතුංග කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

0333481850

36

තිබ්බොටුගොඩ ගාමිණි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0332263721

37

රතුපස්වල බෝධිරාජ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  මුදුන්ගොඩ

0335610554

38

කුඩාබොල්ලත ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

 

39

ඉඳිගොල්ල විජිත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

 

40

ගණේමුල්ල ශ්‍රී සීලරතන කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

0333724412

41

මිදෙල්ලවිට සෙනරත් කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය - ගණේමුල්ල

 

42

මාහත්තුව ජිනරතන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  යක්කල

 

43

මාබිම විද්‍යාකර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  මාකෙවිට

0333836025

44

මාකෙවිට පණ්ඩුකාභය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

45

පරකන්දෙනිය මායාදුන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

0333831000

46

හොරගොල්ල ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0334923715

47

කරණෑයකමුල්ල ගාමිණි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  - බෙම්මුල්ල

 

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top