විද්‍යාලයේ නම

දුරකථන අංකය

01

රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය   -  ගම්පහ

0332222428

02

යශෝදරා දේවී බාලිකා විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222746

03

බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222202

04

බණ්ඩාරවත්ත පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය  -  බණ්ඩාරවත්ත

 

05

කැප්පෙටිපොල මහා විද්‍යාලය  -  හෙනරත්ගොඩ

0332225878

06

ශ්‍රී බෝධි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222159

07

සිරි කුරුස විද්‍යාලය   -  ගම්පහ

0332222540

08

අලුත්ගම අනුර මහා විද්‍යාලය  -  යක්කල

0332224454

09

චන්ද්‍රජෝති විද්‍යාලය  -  යක්කල

0332224818

10

බැණ්ඩියමුල්ල ගජබා විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332282186

11

තක්ෂිලා මහා විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

 

12

ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලය  -  වැලිවේරිය

 

13

රාජසිංහ මහා විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

0332260420

14

සිද්ධාර්ථ කුමාර විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222571

15

සුනේත්‍රාදේවී විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

0332263860

16

මද්දුම බණ්ඩාර විද්‍යාලය  -  වැලිවේරිය

0332255068

17

සුජාතා කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

 

18

ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0332260025

19

ගලහිටියාව හේමමාලි විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0332263234

20

මාබිම විද්‍යාලංකාර මහා විද්‍යාලය  -  මාකෙවිට

0335675434

21

නැදුන්ගමුව සිරි සීවලී මහා විද්‍යාලය  -  නැදුන්ගමුව

0335610997

22

ඇඹරලුව මහා විද්‍යාලය  -  වැලිවේරිය

 

23

පරකන්දෙනිය ශ්‍රී පැරකුම්බා මහා විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

 

24

පහලයාගොඩ ශ්‍රී ස්වර්ණපාලී මහා විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0335684444

25

බුලුගහගොඩ ශ්‍රී විජය මහා විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0333433342

26

බොල්ලත ධර්මපාල  මහා විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

 

27

කොස්සින්න ශ්‍රී සීලානන්ද මහා විද්‍යාලය  - ගණේමුල්ල

0332260417

28

ගෝතමී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0332222207

29

ඉහලයාගොඩ ලුම්බිණි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0334902455

30

කිරිඳිවිට ගැමුණු කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

0602831201

31

මොරගොඩ විමලධර්මසූරිය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

 

32

බැලුම්මහර ශ්‍රී රාහුල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  මුදුන්ගොඩ

0338963069

33

ඇඹරලුව මිහිඳු කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  වැලිවේරිය

03333334899

34

ඉඹුල්ගොඩ විහාරමහාදේවී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

 

35

අමුණුගොඩ කුමාරතුංග කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

0333481850

36

තිබ්බොටුගොඩ ගාමිණි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0332263721

37

රතුපස්වල බෝධිරාජ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  -  මුදුන්ගොඩ

0335610554

38

කුඩාබොල්ලත ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

 

39

ඉඳිගොල්ල විජිත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  ගම්පහ

 

40

ගණේමුල්ල ශ්‍රී සීලරතන කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

0333724412

41

මිදෙල්ලවිට සෙනරත් කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය - ගණේමුල්ල

 

42

මාහත්තුව ජිනරතන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  යක්කල

 

43

මාබිම විද්‍යාකර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  මාකෙවිට

0333836025

44

මාකෙවිට පණ්ඩුකාභය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

45

පරකන්දෙනිය මායාදුන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  ඉඹුල්ගොඩ

0333831000

46

හොරගොල්ල ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය  -  ගණේමුල්ල

0334923715

47

කරණෑයකමුල්ල ගාමිණි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය  - බෙම්මුල්ල

 

News & Events

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2019

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2019

                                                             ...

Scroll To Top