තැපැල් කර්යාල

 

නම/ස්ථානය

දුරකතන අංකය

ගම්පහ තැපැල් කාර්යාලය

033-2222250/033-2231682

අමුණුගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2260260

බොල්ලත තැපැල් කාර්යාලය

011-2241122

ගණේමුල්ල තැපැල් කාර්යාලය

033-2260251

ගම්පහ කච්චේරිය තැපැල් කාර්යාලය

033-2222912

ඉහළ යාගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2261134

ඉඹුල්ගොඩතැපැල් කාර්යාලය

033-2260626/ 033-5677494

කරණෑයකමුල්ල තැපැල් කාර්යාලය

033-2224569

කොස්සින්න තැපැල් කාර්යාලය

033-2260337

මාකෙවිට තැපැල් කාර්යාලය

033-2225320

මෝරුපොල තැපැල් කාර්යාලය

033-2228289

මොරගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2222953

මුදුන්ගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2222327

පහළ ඉඹුල්ගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2260626/   033-5677494

වැලිවේරිය තැපැල් කාර්යාලය

033-2255250/ 033-2255232

යක්කල තැපැල් කාර්යාලය

033-2222402

පහළ යාගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2260599

වීදියවත්ත තැපැල් කාර්යාලය

033-2222096

පරකන්දෙනිය තැපැල් කාර්යාලය

011-2971891

කළගෙඩිහේන තැපැල් කාර්යාලය

033-2287203

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

News & Events

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

      ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

News & Events

17
ඔක්2018
2021   නව වසර  ආරම්භය........

2021 නව වසර ආරම්භය........

2021  ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

      ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top