තැපැල් කර්යාල

 

නම/ස්ථානය

දුරකතන අංකය

ගම්පහ තැපැල් කාර්යාලය

033-2222250/033-2231682

අමුණුගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2260260

බොල්ලත තැපැල් කාර්යාලය

011-2241122

ගණේමුල්ල තැපැල් කාර්යාලය

033-2260251

ගම්පහ කච්චේරිය තැපැල් කාර්යාලය

033-2222912

ඉහළ යාගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2261134

ඉඹුල්ගොඩතැපැල් කාර්යාලය

033-2260626/ 033-5677494

කරණෑයකමුල්ල තැපැල් කාර්යාලය

033-2224569

කොස්සින්න තැපැල් කාර්යාලය

033-2260337

මාකෙවිට තැපැල් කාර්යාලය

033-2225320

මෝරුපොල තැපැල් කාර්යාලය

033-2228289

මොරගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2222953

මුදුන්ගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2222327

පහළ ඉඹුල්ගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2260626/   033-5677494

වැලිවේරිය තැපැල් කාර්යාලය

033-2255250/ 033-2255232

යක්කල තැපැල් කාර්යාලය

033-2222402

පහළ යාගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2260599

වීදියවත්ත තැපැල් කාර්යාලය

033-2222096

පරකන්දෙනිය තැපැල් කාර්යාලය

011-2971891

කළගෙඩිහේන තැපැල් කාර්යාලය

033-2287203

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

News & Events

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2019

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2019

                                                             ...

Scroll To Top