පොලිස් ස්ථාන

නම/ස්ථානය

දුරකතන අංකය

වැලිවේරියපොලිස් ස්ථානය

033-2255222

ගණේමුල්ලපොලිස් ස්ථානය

033-2260222

ගම්පහපොලිස් ස්ථානය

033-2222224

033-2222222

වීරගුල පොලිස් ස්ථානය

033-2279442

News & Events

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2019

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2019

                                                             ...

Scroll To Top