මෙම අංශයේ කටයුතු සහකාර සැළැසුම් අධ්‍යක්ෂ යටතේ සිදුකෙරේ. පහත දැක්වෙන කාර්යන් මෙම අංශයෙන් සිදුකෙරේ.

 1. ගම්පහ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොටඨාශයේ සංවර්ධන සැළැස්ම පිළියෙළ කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
 2. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට වෙන්වන විමධ්‍යගත අයවැය යටතේ අනුමත වන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
 3. බස්නාහිර පළාත්සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපමානපාදක ප්‍රදාන, පළාත් සංවර්ධන ප්‍රදාන හා අනෙකුත් පළාත්සභා අරමුදල් ප්‍රභවයන් අනුමත වන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
 4. වෙනත් රේඛීය අමාත්‍යාංශය යටතේ කොටඨාශය තුළ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සැළැස්ම සකස් කිරීම හා ප්‍රගති සමාලෝචන කටයුතු
 • ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම
 • මෙහෙයුම් මැදිරිය යාවත්කාලීන කිරීම
 • සම්පත් පැතිකඩ සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරැ රැස් කිරීම හා සම්පත් පැතිකඩ යාවත්කාලීන කිරීම

News & Events

17
ඔක්2018
2020  නව වසර ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

News & Events

17
ඔක්2018
2020  නව වසර ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top