මෙම අංශයේ කටයුතු සහකාර සැළැසුම් අධ්‍යක්ෂ යටතේ සිදුකෙරේ. පහත දැක්වෙන කාර්යන් මෙම අංශයෙන් සිදුකෙරේ.

  1. ගම්පහ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොටඨාශයේ සංවර්ධන සැළැස්ම පිළියෙළ කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
  2. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට වෙන්වන විමධ්‍යගත අයවැය යටතේ අනුමත වන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
  3. බස්නාහිර පළාත්සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපමානපාදක ප්‍රදාන, පළාත් සංවර්ධන ප්‍රදාන හා අනෙකුත් පළාත්සභා අරමුදල් ප්‍රභවයන් අනුමත වන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
  4. වෙනත් රේඛීය අමාත්‍යාංශය යටතේ කොටඨාශය තුළ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සැළැස්ම සකස් කිරීම හා ප්‍රගති සමාලෝචන කටයුතු
  • ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම
  • මෙහෙයුම් මැදිරිය යාවත්කාලීන කිරීම
  • සම්පත් පැතිකඩ සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරැ රැස් කිරීම හා සම්පත් පැතිකඩ යාවත්කාලීන කිරීම

News & Events

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2019

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2019

                                                             ...

Scroll To Top