ගම්පහ   -   නැණසල මධ්‍යස්ථාන

නැණසල   මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

ගම්පහ

සුනන්දාරාමය,මැදගම,ගම්පහ

033 -2248882

ඉදිගොල්ල

නැණසල,බණ්ඩාරවත්ත,ගම්පහ

077 - 4460566

මිරිස්වත්ත

නැණසල,152/C,මිරිස්වත්ත,ගම්පහ

033 - 2248263

     

News & Events

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2019

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2019

                                                             ...

Scroll To Top