නම/ස්ථානය

දුරකතන අංකය

ගම්පහ ජාතික රෝහල

033-2222261/2/3

සෙත්මාරෝහල,ගම්පහ

033-2233501

ආරෝග්‍යාරෝහල,ගම්පහ

033-2224592

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය,ගම්පහ

033-2222278

යක්කල ආයුර්වේද රෝහල

033-2226694

   

News & Events

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2019

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2019

                                                             ...

Scroll To Top