පොසොන්  පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ  නිලධාරි මහත්ම මහත්මියන්  විසින්  පවත්වන ලද භක්ති ගිතවැඩසටහන   .භකත

Subcategories

News & Events

17
Oct2018
 2021  is the beginning of the New Year

2021 is the beginning of the New Year

     2021 Commencement of work of...

17
Oct2018
 2021  is the beginning of the New Year (2)

2021 is the beginning of the New Year (2)

    2021 Commencement of work of the...

News & Events

17
Oct2018
 2021  is the beginning of the New Year

2021 is the beginning of the New Year

     2021 Commencement of work of...

17
Oct2018
 2021  is the beginning of the New Year (2)

2021 is the beginning of the New Year (2)

    2021 Commencement of work of the...

28
Aug2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
Aug2017

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top