Details of Grama Niladari

 

Division

Grama Niladhari Name

Official Address

Telephon Nomber

Kuda Bollatha

Mr. R.C.D.U Randeniya

209 / B, Bolathathuduna Grama Niladhari Office, Ganemulla.

077-0442874

Bollatha South

Mrs. K. Pushpa Kumari Perera,

No. 18, Bulugegoda East, Ganemulla.

071-3738389

       

Bollatha West

Mr.P.R.M.  Gunathilaka

Bolaththa North Grama Niladhari office, Bollatha, Ganemulla.

071-0431641

       

Wevelāgāra

Mr. R.D.C Randeniya,

188, Aluthgama Bogamuwa, Yakkala.

077-0442874

       

Bulugahagoda East

Ms.K.P Pushpa Kumari Perera

No. 18, Grama Niladari, Bulugegoda East, Ganemulla.

071-3738389

       

Bulugahagoda West

Mrs. R.P.  Susantha Chithrangani

No 68, Grama Niladari, Bulugahaagoda West, Ganemulla.

071-3469543/ 033-2261015

       

Galahitiyawa North

Mr.W.S.H.  Perera

215, Grama Niladhari's Office, Galahitiyawa North, Ganemulla

076-8792983/ 011-2240111

       

Galahitiyawa South

Ms.S.K.   Madushani

 454/7 Galahitiyawa South ,  Ganemulla

071-5399267

       

Galahitiyawa

East

Mr. R.C.J.K.  Ranawaka

215 / B, Galahitiyawa East, Ganemulla

071-6297984

       

Horagolla

North

Mrs. M.A.D  Abesekara

216 Grama Niladari, 279 A, ​​Horagolla Ganemulla.

 

       

Horagolla south

Mrs. B.A Priyadarshani Beruwala

216A, Horagolla South, Ganemulla

078-6168405

       

Tibboṭugoḍa

Mrss  G.C.P.H  Gamage

216A, Horagolla South, Ganemulla

071-7671056

       

Mabima

Mr. E.M.H.N.  Ekanayake

219 /E gonagaha, Makewita.

071-4767828

       

Welikada

Ms.S.A.N.S.  Satharasinghe

217 /A  g Office, 168 / A, Welikada, Makewita.

077-4188553

       

Makewita North

Mrs.I.A.  Siribaddhane

10 / B / 1, Grama Niladhari's Office, Makewita, Ja-Ela.

070-3353222

       

Makewita South

Mrs.I.A.  Siribaddhane

10 / B / 1, Grama Niladhari's Office, Makewita, Ja-Ela.

070-3353222

       

Gonagaha 1

Ms.S.A.N.S.Satharasinghe

217 A / 168 / A, Welikada, Makewita.

077-4188553

       

Gonagaha 2

Mr. E.M.H.A.N  Ekanayake

219 / Gonagaha, Makewita.

071-4767828

       

Kiridiwiṭa

Mr.R.P.  Vithanarachchi

19 / B , Gampaha.

071-4836501

       

Abanwita

Mr.R.P  Vithanarachchi

19 / B, Gampaha.

071-4836501

       

Mākilaṁgamuwa

Mrs. S.D.A  Kalyani

55, Mākilangamuva, Ganemulla.

077-6314339 071-5213794

       

Rathmalwiṭa

Mrs. S.D.A  Kalyani

55, Mākilangamuva, Ganemulla.

077-6314339 071-5213794

       

Pahalagama

Mr. K.A.D Chandrasiri

04 / B /  Pahalagama, Gampaha.

071-4420187

       

Kosōwiṭa

Mr. M.A.S.K Munasinghe

222 A, Kosōviṭa, Gampaha.

071-6831437 077-8665495

       

Akarawita

Ms.K.K.D.C Kulathunga

222 B, Akarawita, Gampaha.

071-7048631

Medagama 1

Mrs. P.H.N Seneviratne

133 / F, Ambanwita Grama Niladhari Office, Ambanwita, Gampaha.

071-8668626

       

Medagama 2

Mr. W.G Samararathne

44/ Vishaka place, Gampaha

0713330772

       

Medagama 3

Mr.A.A.D Saman Priyantha

64, Usawi Road, Gampaha

071-4493372

       

Medagama 4

Mr. R.A.R.R. Rupasinghe

Seva Piyasa, GN office, Maha nagara sabhawa, Gampaha

033-3339727   071 1659915

       

Ihalagama west

Mrs. D.S.M.M Dissanayake

247, Wijayarama road, Gampaha

071-4477095

       

Ihalagama east

Mr. K.P.A Perera

Sewa Piyasa, Ihalagama East, Gamapaha

071-8564587

       

Gampaha Aluthgama West

Mr. W.A.R Wanasinghe

Service Station, Yakkala Road, Bandarawatte, Gampaha.

071-4477100

       

Gampaha  Aluthgama North

Mr. S.T.L Sisira Kumara

Service Station, Yakkala Road, Bandarawatte, Gampaha.

071-4477065

       

Gampaha Aluthgama East

Mrs. S.A.D Samarathunge

Service Station, Yakkala Road, Bandarawatte, Gampaha.

077-4308864

       

Indigolla

Ms.W.K.C Gunawardena

Service Station, Yakkala Road, Bandarawatte, Gampaha.

077-2630243

       

Baduwathugoḍa

Mrs. H.P Dammika Ranjani

Grama Niladari, 226, Baduwathugoda.

071-8861234 071-9170876

       

Karaneyakamulla

Mr. R.K.A.H.K Dissanayake

Sewa Piyasa,Kraneyakamulla , Bemmulla

071-8861234 071-9170876

       

Keselwatugoda North

Mr. K. R. Wanasinghe,

227, Sewa piyasa, Keselwathugoda north , Yakkala

071-8564311

       

Keselwatugoda South

Mrs. P.D Chandra Rohini

Sewa piyasa, Keselwathugoda north , Yakkala

071-3715501

       

Boraliyawatha

Mr. N.A.A.N Karunathilaka

228, Bulathgangoda, Yakkala.

071-8089110

       

Tittalapiṭigoḍa

Mr. Wickramasinghe

228, Thithalapitigoda,Yakkala

071-5119600

       

Bogamuwa

North, Aluthgama

Mrs. S.A.N.K Samaratunge

46/A Sewa piyasa, Aluthgama Bogamuwa, Kalagedihena.

071-4477075

       

Aluthgama Bogamu/ South

Mr. E.A.A Sarath Kumara

Church Road,Sewa piyasa, Aluthgama Bogamuwa

071-5137218

       

Mahīpālagoḍa

Mrs. P.G.N Ganga Kumari

 27,Mahawita, Yakkala

077-2138983 071-3469607

       

Morenna

Mrs W.P.S Rekhani

230A GS Office, Morenna, Yakkala.

077-2772501

       

Vīdiyavatta

Mr.K.R Wanasinghe

230/B ,GN Office , Weediyawaththe

071-8564311

       

Galtoṭamulla

Mrs. R.N Liyanage

56/D Galthotamulla, Yakkala

077-2772501

       

Yakkala North

Mr. V.P Wimalasiri

231, Yakkala North, Sewa piyasa, Yakkla

071-3475149

       

Yakkala west

Mr. H.P.D.D.R Pathirana

Yakkala West, Sewa piyasa, Yakkla

071-6448622

       

Pepolgahadeniya

Mr. W.M.R Mihiraj

231/B GN office,Papolgahadeniya Yakkala.

071-4493163

       

Yakkala South

Ms. Nadeeka Krishanthi

Sewa Piyasa, Wallawwattha, Gampaha

077-9306017 071-8669470

       

Yakkala East

Mrs. W.A.P Prabhakumari

Public Hall Building, Werallawaththa, Gampaha

071-9254003

       

Henarathgoda

Mrs. L.A Shyamali Deepika

232, Henarathgoda Sewa Piyasa, Wallawwathte, Gampaha

033-2227180 072-2227180

       

Goḍagedara

Mr. G.A Wimalaratne

232 A GN office,Sewa Piyasa, Godagedara.

071-4477066

       

Mudungoda

North

Mrs. H.D.J Dammika

GN Office, Sewa Piyasa, 141,Mudungoda.

077-7195901

Mudungoda

South

Mr. Greshan Wijeratne

Grama Niladhari Office, 281/1, Mudungoda (South)

071-8066582 017-7170365

       

Mudungoda

west

Mrs. S.H.P Ganga Kumari

1/6, Sewa Piyasa, Moragoda, Gampaha

071-8672768 071-8384886

       

Moragoda 1

Mrs.S.D.S Kalyani

1/6, Sewa Piyasa, Moragoda, Gampaha

071-6061775

       

Moragoda 11

Mr. T.P Vickramasekera

1/6, Sewa Piyasa, Moragoda, Gampaha

071-4254428

       

Bandiyamulla North

M.P.N Jayewardene

234, Bandiyamulla North, Wijaya Road, Gampaha.

071-8066579

       

Bandiyamulla

East

Mr.B.A.D.P.  Basnayake

382/2,Sewa piyasa, Sribodhi road,  Gampaha.

071-4477055

       

Bandimulla

West

Mrs. M.A.  Damayanthi

234 B Grama Niladhari's Office, Bandiyamulla West.

071- 4465321

       

Kiḍagammulla

Mr. M.K.  Jagath Kumara

Sewa piyasa,Walawwaththa, Gampaha

071-4477044

       

Oruthota

North

Ms. E.N.M Ekanayake

235, Oruthota North, Sewa piyasa, Gampaha

077-9761521 076-7233042

       

Oruthota

South

Ms.K.L Liyanage

235/A, Oruthota South , Sewa piyasa, Gampaha

077-7987160

       

Ihala Yagoda North

Mr. M.A.D.R.C Perera

128/B, Ihala Yagoda, Gampaha

071-2752114 033-2257713

       

Ihala Yagoda South

Mrs. P.L. Dilini Priyangika

208/M, Public hall, Ihala Yagoda Seva piyasa, Imbulgoda

071-8349709

       

Pahalayāgoḍa

Mrs. J.M. C. Jayaratne

236, pahala Yagoda GN office

071-8656231

Mahena

Mrs. P.A.P.D.  Abesena

236 Sewa piyasa , Mahena

078-5349415 033-2236865

       

Ganemulla

North

Mr. D.I.R Wickramarachchi

235 / B Grama Niladhari Office  Ganegamulla North, Ganemulla.

071-4477101

       

Neduna

Mr.  Wickramaarachchi

236C Grama Niladhari's Office, Naduna, Ganemulla.

071-4477101

       

Ganemulla

South

Mr. Chandra kumara

Sewa Piyasa, Kaluwala Junction, Ganemulla

071-7582330

       

Kossinna East

Mr. D.L.A Wickramarachchi

237 Grama Niladhari Office, East Kosinna, Ganemulla.

033-2260045       071-8484530

       

KOSINNA

WEST  -  1

Mr.K.L Padmashantha

237 / A, Grama Niladhari's office, Kossinna West 1, Ganemulla.

033-4914993       071-4477108

       

KOSINNA 

WEST  -  11

Ms. M.A Pramitha Chandra

237 / B   Grama Niladhari Office, West Kossinne 11, Ganemulla.

075-8958962       071-7178698

       

Amunugoda

North

Mrss.G.D.U Dilrukshi

GN  office, 122,   Amunugoda, Imbulgoda.

071-8258034

       

Amunugoda

South

Mrs. W.R.A.R Thanuja

Sewa piyasa, Amunugoda, Imbulgoda

071-8385150

       

Belummahara

Mrs.W.P.Y Kalhari

 150/ 15/ 1  ,  Balummahara, Mudungoda

077-7622270

       

Rathupaswala

Mrs. A.P.W Damayanthi

239A, Rathupaswala, Mudungoda

071-8108767       077-4374264

       

Galoluva

Mrs. M.M.U Irosini

Grama Niladhari office, Vishaka Kanishta Vidyalaya, Galloluwa, Weliveriya.

071-8312714

       

Ihala Imbulgoda North

Mr.J. Wimalasena

240 Grama Niladhari Office, Ihalgoda Imbulgoda.

071-7228757

Ihala Imbulgoda South

Mrs. B.A.V Amali Sakunthala

240 A Grama Niladhari Office, Ihalgoda Imbulgoda.

071-8669433

       

Weliweriya

West

Mr. S.K.U.I Suriaarachchi

Mahagedara, 507, Nedungamuwa Road, Weliveriya.

 

071-6395209

       

GAloluwa

Mr. J.M.Y.R Jayayaweera

241, Nedungamuwa Grama Niladhari Office, Neongara, Gampaha.

071-4493400       033-2255497

       

Weliweriya

East

Mr. S.A.T.A Senadheera

Mahagedara, 507, Nedungamuwa Road, Weliveriya.

071-8088466

       

Weliweriya

North

Mrs. B.W Dilini Chamila

91/3 Graama Niladari's Office, Weliweriya North, Weliweriya.

071-5767893

       

Weliweriya

South

Mr.L.C Dalugma

448, New Kandy Road, Weliweriya.

077-5352140

       

Ambaraluwa

North -   1

Mr.H.M.H Delika Herath

115  Ambaraluwa North, Weliveriya.

071-2419836

       

Ambaraluwa

North -  11

Mrs. H.A. Ihara

Ambaraluwa North, Weliveriya.

071-3407138

       

Ambaraluwa South  - 1

Mrss.A.R Sudarshani

 

077-8710496

       

Ambaraluwa South   -11

Mr.W.S Jayamanne

Grama Niladhari's office, Pradeshiya Sabha building, Ambalaluwa South.

077-8198528

       

Pahala

Imbulgoda East

Mr.W.A.N Warusapperuma

Grama Niladhari's Office, Pahala Imbulgoda East, Pahala Imbulgoda.

033-2230160 077-3494928

       

Pahala

Imbulgoda West

Mr. H.M.S Jayaratne

243 A, Grama Niladhari's office, 149, Pahala Imbulgoda, Imbulgoda.

071-8052617

       

Pahala

Imbulgoda South

Mrss.H.A.H Ishara

283 Pahala Imbulgoda, Imbulgoda

072-3546790

       

Parakandeniya South

Mrs. L.A.P.D.K Liyanaarachchi

Pahala Imbulgoda, Imbulgoda

0774-726362

       

Parakandeniya North  -1

Mrs. H.M Anoma Herath

244 A Grama Niladhari Office, 24/10 A, Parakandeniya, Imbulgoda.

033-7200339

       

Parakandeniya North -11

Mr. B.D Gihan Jayatillaka

Gamamena Road, Parakandeniya, Imbulgoda.

071-4477072

       

Katuwalamulla North

Mrs. P.S Jayasena

244 C Katuwalamulla North Grama Niladhari Office, Katuwalamulla, Ganemulla.

011-2975272       071-8564579

       

Katuwalamulla South

Mr. B.D.  Gihan Jayatillaka

Gamamena Road, Parakandeniya, Imbulgoda.

071-4477072

       

Midelella

 Mr.  H.A.C.S. Hettiarachchi

209 / B, Bolathathuduna Grama Niladari, Ganemulla.

071-8668626

       

 

  

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

Click here to view details

News & Events

17
Oct2018
 Buddha Medura opening ...

Buddha Medura opening ...

                            

28
Aug2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2019

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2019

                                                             ...

Scroll To Top