Details of Grama Niladari

 

Division

Grama Niladhari Name

Official Address

Telephon Nomber

Kuda Bollatha

Mr. R.C.D.U Randeniya

209 / B, Bolathathuduna Grama Niladhari Office, Ganemulla.

077-0442874

Bollatha South

Mrs. K. Pushpa Kumari Perera,

No. 18, Bulugegoda East, Ganemulla.

071-3738389

       

Bollatha West

Mr.P.R.M.  Gunathilaka

Bolaththa North Grama Niladhari office, Bollatha, Ganemulla.

071-0431641

       

Wevelāgāra

Mr. R.D.C Randeniya,

188, Aluthgama Bogamuwa, Yakkala.

077-0442874

       

Bulugahagoda East

Ms.K.P Pushpa Kumari Perera

No. 18, Grama Niladari, Bulugegoda East, Ganemulla.

071-3738389

       

Bulugahagoda West

Mrs. R.P.  Susantha Chithrangani

No 68, Grama Niladari, Bulugahaagoda West, Ganemulla.

071-3469543/ 033-2261015

       

Galahitiyawa North

Mr.W.S.H.  Perera

215, Grama Niladhari's Office, Galahitiyawa North, Ganemulla

076-8792983/ 011-2240111

       

Galahitiyawa South

Ms.S.K.   Madushani

 454/7 Galahitiyawa South ,  Ganemulla

071-5399267

       

Galahitiyawa

East

Mr. R.C.J.K.  Ranawaka

215 / B, Galahitiyawa East, Ganemulla

071-6297984

       

Horagolla

North

Mrs. M.A.D  Abesekara

216 Grama Niladari, 279 A, ​​Horagolla Ganemulla.

 

       

Horagolla south

Mrs. B.A Priyadarshani Beruwala

216A, Horagolla South, Ganemulla

078-6168405

       

Tibboṭugoḍa

Mrss  G.C.P.H  Gamage

216A, Horagolla South, Ganemulla

071-7671056

       

Mabima

Mr. E.M.H.N.  Ekanayake

219 /E gonagaha, Makewita.

071-4767828

       

Welikada

Ms.S.A.N.S.  Satharasinghe

217 /A  g Office, 168 / A, Welikada, Makewita.

077-4188553

       

Makewita North

Mrs.I.A.  Siribaddhane

10 / B / 1, Grama Niladhari's Office, Makewita, Ja-Ela.

070-3353222

       

Makewita South

Mrs.I.A.  Siribaddhane

10 / B / 1, Grama Niladhari's Office, Makewita, Ja-Ela.

070-3353222

       

Gonagaha 1

Ms.S.A.N.S.Satharasinghe

217 A / 168 / A, Welikada, Makewita.

077-4188553

       

Gonagaha 2

Mr. E.M.H.A.N  Ekanayake

219 / Gonagaha, Makewita.

071-4767828

       

Kiridiwiṭa

Mr.R.P.  Vithanarachchi

19 / B , Gampaha.

071-4836501

       

Abanwita

Mr.R.P  Vithanarachchi

19 / B, Gampaha.

071-4836501

       

Mākilaṁgamuwa

Mrs. S.D.A  Kalyani

55, Mākilangamuva, Ganemulla.

077-6314339 071-5213794

       

Rathmalwiṭa

Mrs. S.D.A  Kalyani

55, Mākilangamuva, Ganemulla.

077-6314339 071-5213794

       

Pahalagama

Mr. K.A.D Chandrasiri

04 / B /  Pahalagama, Gampaha.

071-4420187

       

Kosōwiṭa

Mr. M.A.S.K Munasinghe

222 A, Kosōviṭa, Gampaha.

071-6831437 077-8665495

       

Akarawita

Ms.K.K.D.C Kulathunga

222 B, Akarawita, Gampaha.

071-7048631

Medagama 1

Mrs. P.H.N Seneviratne

133 / F, Ambanwita Grama Niladhari Office, Ambanwita, Gampaha.

071-8668626

       

Medagama 2

Mr. W.G Samararathne

44/ Vishaka place, Gampaha

0713330772

       

Medagama 3

Mr.A.A.D Saman Priyantha

64, Usawi Road, Gampaha

071-4493372

       

Medagama 4

Mr. R.A.R.R. Rupasinghe

Seva Piyasa, GN office, Maha nagara sabhawa, Gampaha

033-3339727   071 1659915

       

Ihalagama west

Mrs. D.S.M.M Dissanayake

247, Wijayarama road, Gampaha

071-4477095

       

Ihalagama east

Mr. K.P.A Perera

Sewa Piyasa, Ihalagama East, Gamapaha

071-8564587

       

Gampaha Aluthgama West

Mr. W.A.R Wanasinghe

Service Station, Yakkala Road, Bandarawatte, Gampaha.

071-4477100

       

Gampaha  Aluthgama North

Mr. S.T.L Sisira Kumara

Service Station, Yakkala Road, Bandarawatte, Gampaha.

071-4477065

       

Gampaha Aluthgama East

Mrs. S.A.D Samarathunge

Service Station, Yakkala Road, Bandarawatte, Gampaha.

077-4308864

       

Indigolla

Ms.W.K.C Gunawardena

Service Station, Yakkala Road, Bandarawatte, Gampaha.

077-2630243

       

Baduwathugoḍa

Mrs. H.P Dammika Ranjani

Grama Niladari, 226, Baduwathugoda.

071-8861234 071-9170876

       

Karaneyakamulla

Mr. R.K.A.H.K Dissanayake

Sewa Piyasa,Kraneyakamulla , Bemmulla

071-8861234 071-9170876

       

Keselwatugoda North

Mr. K. R. Wanasinghe,

227, Sewa piyasa, Keselwathugoda north , Yakkala

071-8564311

       

Keselwatugoda South

Mrs. P.D Chandra Rohini

Sewa piyasa, Keselwathugoda north , Yakkala

071-3715501

       

Boraliyawatha

Mr. N.A.A.N Karunathilaka

228, Bulathgangoda, Yakkala.

071-8089110

       

Tittalapiṭigoḍa

Mr. Wickramasinghe

228, Thithalapitigoda,Yakkala

071-5119600

       

Bogamuwa

North, Aluthgama

Mrs. S.A.N.K Samaratunge

46/A Sewa piyasa, Aluthgama Bogamuwa, Kalagedihena.

071-4477075

       

Aluthgama Bogamu/ South

Mr. E.A.A Sarath Kumara

Church Road,Sewa piyasa, Aluthgama Bogamuwa

071-5137218

       

Mahīpālagoḍa

Mrs. P.G.N Ganga Kumari

 27,Mahawita, Yakkala

077-2138983 071-3469607

       

Morenna

Mrs W.P.S Rekhani

230A GS Office, Morenna, Yakkala.

077-2772501

       

Vīdiyavatta

Mr.K.R Wanasinghe

230/B ,GN Office , Weediyawaththe

071-8564311

       

Galtoṭamulla

Mrs. R.N Liyanage

56/D Galthotamulla, Yakkala

077-2772501

       

Yakkala North

Mr. V.P Wimalasiri

231, Yakkala North, Sewa piyasa, Yakkla

071-3475149

       

Yakkala west

Mr. H.P.D.D.R Pathirana

Yakkala West, Sewa piyasa, Yakkla

071-6448622

       

Pepolgahadeniya

Mr. W.M.R Mihiraj

231/B GN office,Papolgahadeniya Yakkala.

071-4493163

       

Yakkala South

Ms. Nadeeka Krishanthi

Sewa Piyasa, Wallawwattha, Gampaha

077-9306017 071-8669470

       

Yakkala East

Mrs. W.A.P Prabhakumari

Public Hall Building, Werallawaththa, Gampaha

071-9254003

       

Henarathgoda

Mrs. L.A Shyamali Deepika

232, Henarathgoda Sewa Piyasa, Wallawwathte, Gampaha

033-2227180 072-2227180

       

Goḍagedara

Mr. G.A Wimalaratne

232 A GN office,Sewa Piyasa, Godagedara.

071-4477066

       

Mudungoda

North

Mrs. H.D.J Dammika

GN Office, Sewa Piyasa, 141,Mudungoda.

077-7195901

Mudungoda

South

Mr. Greshan Wijeratne

Grama Niladhari Office, 281/1, Mudungoda (South)

071-8066582 017-7170365

       

Mudungoda

west

Mrs. S.H.P Ganga Kumari

1/6, Sewa Piyasa, Moragoda, Gampaha

071-8672768 071-8384886

       

Moragoda 1

Mrs.S.D.S Kalyani

1/6, Sewa Piyasa, Moragoda, Gampaha

071-6061775

       

Moragoda 11

Mr. T.P Vickramasekera

1/6, Sewa Piyasa, Moragoda, Gampaha

071-4254428

       

Bandiyamulla North

M.P.N Jayewardene

234, Bandiyamulla North, Wijaya Road, Gampaha.

071-8066579

       

Bandiyamulla

East

Mr.B.A.D.P.  Basnayake

382/2,Sewa piyasa, Sribodhi road,  Gampaha.

071-4477055

       

Bandimulla

West

Mrs. M.A.  Damayanthi

234 B Grama Niladhari's Office, Bandiyamulla West.

071- 4465321

       

Kiḍagammulla

Mr. M.K.  Jagath Kumara

Sewa piyasa,Walawwaththa, Gampaha

071-4477044

       

Oruthota

North

Ms. E.N.M Ekanayake

235, Oruthota North, Sewa piyasa, Gampaha

077-9761521 076-7233042

       

Oruthota

South

Ms.K.L Liyanage

235/A, Oruthota South , Sewa piyasa, Gampaha

077-7987160

       

Ihala Yagoda North

Mr. M.A.D.R.C Perera

128/B, Ihala Yagoda, Gampaha

071-2752114 033-2257713

       

Ihala Yagoda South

Mrs. P.L. Dilini Priyangika

208/M, Public hall, Ihala Yagoda Seva piyasa, Imbulgoda

071-8349709

       

Pahalayāgoḍa

Mrs. J.M. C. Jayaratne

236, pahala Yagoda GN office

071-8656231

Mahena

Mrs. P.A.P.D.  Abesena

236 Sewa piyasa , Mahena

078-5349415 033-2236865

       

Ganemulla

North

Mr. D.I.R Wickramarachchi

235 / B Grama Niladhari Office  Ganegamulla North, Ganemulla.

071-4477101

       

Neduna

Mr.  Wickramaarachchi

236C Grama Niladhari's Office, Naduna, Ganemulla.

071-4477101

       

Ganemulla

South

Mr. Chandra kumara

Sewa Piyasa, Kaluwala Junction, Ganemulla

071-7582330

       

Kossinna East

Mr. D.L.A Wickramarachchi

237 Grama Niladhari Office, East Kosinna, Ganemulla.

033-2260045       071-8484530

       

KOSINNA

WEST  -  1

Mr.K.L Padmashantha

237 / A, Grama Niladhari's office, Kossinna West 1, Ganemulla.

033-4914993       071-4477108

       

KOSINNA 

WEST  -  11

Ms. M.A Pramitha Chandra

237 / B   Grama Niladhari Office, West Kossinne 11, Ganemulla.

075-8958962       071-7178698

       

Amunugoda

North

Mrss.G.D.U Dilrukshi

GN  office, 122,   Amunugoda, Imbulgoda.

071-8258034

       

Amunugoda

South

Mrs. W.R.A.R Thanuja

Sewa piyasa, Amunugoda, Imbulgoda

071-8385150

       

Belummahara

Mrs.W.P.Y Kalhari

 150/ 15/ 1  ,  Balummahara, Mudungoda

077-7622270

       

Rathupaswala

Mrs. A.P.W Damayanthi

239A, Rathupaswala, Mudungoda

071-8108767       077-4374264

       

Galoluva

Mrs. M.M.U Irosini

Grama Niladhari office, Vishaka Kanishta Vidyalaya, Galloluwa, Weliveriya.

071-8312714

       

Ihala Imbulgoda North

Mr.J. Wimalasena

240 Grama Niladhari Office, Ihalgoda Imbulgoda.

071-7228757

Ihala Imbulgoda South

Mrs. B.A.V Amali Sakunthala

240 A Grama Niladhari Office, Ihalgoda Imbulgoda.

071-8669433

       

Weliweriya

West

Mr. S.K.U.I Suriaarachchi

Mahagedara, 507, Nedungamuwa Road, Weliveriya.

 

071-6395209

       

GAloluwa

Mr. J.M.Y.R Jayayaweera

241, Nedungamuwa Grama Niladhari Office, Neongara, Gampaha.

071-4493400       033-2255497

       

Weliweriya

East

Mr. S.A.T.A Senadheera

Mahagedara, 507, Nedungamuwa Road, Weliveriya.

071-8088466

       

Weliweriya

North

Mrs. B.W Dilini Chamila

91/3 Graama Niladari's Office, Weliweriya North, Weliweriya.

071-5767893

       

Weliweriya

South

Mr.L.C Dalugma

448, New Kandy Road, Weliweriya.

077-5352140

       

Ambaraluwa

North -   1

Mr.H.M.H Delika Herath

115  Ambaraluwa North, Weliveriya.

071-2419836

       

Ambaraluwa

North -  11

Mrs. H.A. Ihara

Ambaraluwa North, Weliveriya.

071-3407138

       

Ambaraluwa South  - 1

Mrss.A.R Sudarshani

 

077-8710496

       

Ambaraluwa South   -11

Mr.W.S Jayamanne

Grama Niladhari's office, Pradeshiya Sabha building, Ambalaluwa South.

077-8198528

       

Pahala

Imbulgoda East

Mr.W.A.N Warusapperuma

Grama Niladhari's Office, Pahala Imbulgoda East, Pahala Imbulgoda.

033-2230160 077-3494928

       

Pahala

Imbulgoda West

Mr. H.M.S Jayaratne

243 A, Grama Niladhari's office, 149, Pahala Imbulgoda, Imbulgoda.

071-8052617

       

Pahala

Imbulgoda South

Mrss.H.A.H Ishara

283 Pahala Imbulgoda, Imbulgoda

072-3546790

       

Parakandeniya South

Mrs. L.A.P.D.K Liyanaarachchi

Pahala Imbulgoda, Imbulgoda

0774-726362

       

Parakandeniya North  -1

Mrs. H.M Anoma Herath

244 A Grama Niladhari Office, 24/10 A, Parakandeniya, Imbulgoda.

033-7200339

       

Parakandeniya North -11

Mr. B.D Gihan Jayatillaka

Gamamena Road, Parakandeniya, Imbulgoda.

071-4477072

       

Katuwalamulla North

Mrs. P.S Jayasena

244 C Katuwalamulla North Grama Niladhari Office, Katuwalamulla, Ganemulla.

011-2975272       071-8564579

       

Katuwalamulla South

Mr. B.D.  Gihan Jayatillaka

Gamamena Road, Parakandeniya, Imbulgoda.

071-4477072

       

Midelella

 Mr.  H.A.C.S. Hettiarachchi

209 / B, Bolathathuduna Grama Niladari, Ganemulla.

071-8668626

       

 

  

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

Click here to view details

News & Events

17
Oct2018
 Buddha Medura opening ...

Buddha Medura opening ...

                            

28
Aug2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි...

Scroll To Top