2 

                    1

5      7

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2019  අගෝස්තු  මස 16 වන දින   ගරු මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර රාජ්‍ය ඇමැති අජිත් මාන්නප්පෙරුම,   හා ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති ගරු රංජිත් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලිය   ශ්‍රවණාගාරයේදී  පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට  ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්,  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, අනෙකුත් ආයතනවල  රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා

කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගි විය.

 

News & Events

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2019

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2019

                                                             ...

Scroll To Top