ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2020  පෙබරවාරි   මස 11 වන දින   ගරු කාර්මික අපනයන  ආයෝජන  ප්‍රවර්ධන සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා , හිටපු  පලාත් සභා   මන්ත්‍රි  ලක්ෂ්මන්   ගුණවර්ධන මැතිතුමා   හා   ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති ගරු සුනිල්  විජේරත්න  මැතිතුමා සහ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලිය   ශ්‍රවණාගාරයේදී  පැවැත්විණි.

         

                  

          

 

 

     

 

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

Scroll To Top