වර්ෂ 2017 සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි  බැංකු සංගම් 07කි. මෙහි සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ඒකක 6307 පමණ තිබේ. ඉන් ප්‍රතිලාභීන් 74 දෙනෙකු සවිබල ගැන්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල රු. 2,104,425.00කි. එම ප්‍රතිපාදන වලින් කෘෂි වැඩසටහන සඳහා රු. 148997/- ක්ද, කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා රු1478378/- ක්ද,අලෙවි වැඩ වැඩසටහන්   සඳහා රු. 477050/- කද මුදලක් වෙන් කර ඇත.

මෙහි පවතින සමාජ පරිසරය හා ආර්ථික වටපිටාව අනුව කර්මාන්ත සංවර්ධන හා අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන අනුව පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභීන් පවුල් 05ක අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජංගම කරත්ත 05ක් ලබා දීමට නියමිතය. කොළකැඳ හා බීම වර්ග අලෙවිය,  වඩේ හා කෙටි කෑම වර්ග වෙළදාම, පළතුරු ආහාර පාන අලෙවිය සහ ප්ලාස්ටික් විසිතුරු භාණ්ඩ  මේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතීන් වේ.

මීට අමතරව සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ අලෙවි හා  කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන් වැඩි අවධානයක් යොමුව තිබේ. ඒ යටතේ ඇඟළුම් කර්මාන්තය සඳහා ජුකි මැෂින් හා මහන මැෂින් ලබාදීමේ ව්‍යාපෘති, නිවාසවල සිදුකරන වෙළඳ ව්‍යාපාර සඳහා ශිතකරණ, තරාදි හා වෙනත් උපකරණ කට්ටල 74ට අධික සංඛ්‍යාවක් ලබාදීමට හදුනාගෙන ඇත.

 

සමෘද්ධි අරුණළුකුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

ව්‍යාපෘතිය

සංඛ්‍යාව

මුදල

වර්ථමාන ප්‍රගතිය

කෘෂි කාර්මික ව්‍යාපෘති

03

148997.00

ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා ක්‍රියා කර ඇත.

කර්මාන්ත හා සේවා ව්‍යාපෘති

71

1955428.00

 

එකතුව

74

2104425.00

 

අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

ජංගම අලෙවි රථ සංඛ්‍යාව 

අනුමත මුදල

ව්‍යාපෘති යෝජනා ලැබී ඇති මුදල 

වර්ථමාන ප්‍රගතිය

4

200000

200000

වැඩ අවසන්

 

දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන 2018

අනුමත නිවාස සංඛ්‍යාව - 03
අනුමත මුදල -රු.600000.00

ලබා දී ඇති මුදල (පළමු අදියර සඳහා)   75000×3 = රු.225000.00

 

 

සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන

  • ජාත්‍යන්තර දුම්වැටි හා මත් විරෝධී දිනය - 2018 මැයි 31

ඉහත වැඩසටහනට සමගාමීව සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සංවිධාන මඟින් කොඩි අලෙවි කරමින් ඒකරාශී කල මුදලින් ඉටු කල වැඩසටහන් පහත දැක්වේ.(2018 වර්ෂය සඳහා)

ඒකරාශී කරන ලද මුදල - රු.1831106.00

 

 

ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් - 2017

විස්තරය ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව  මුදල
නිවාස ඉදිකිරිම්   37  316751.00
ශිෂ්‍යත්ව  ලබා දිම  796  413290.00
රෝගාධාර  08 25057.00
ළමා සමාජ කළාප තරඟ වින්ශ්චය - 68735.00
ළමා සමාජ කළාප තරඟ වින්ශ්චය 200 10000.00
එකතුව  1041 833833.40

 

සමාජ ආරක්ෂණ ගෙවීම් ප්‍රගතිය

අනු අංකය

රක්ෂණ ලබා දීම

සංඛ්‍යාව

මුදල

01

දරු උපත් සඳහා

18

රු.135000.00

02

විවාහ සඳහා

85

රු.637500.00

03

රෝහල්ගතවීම් සඳහා

168

රු481500.00

04

මරණ සඳහා

76

රු.1140000.00

05

සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව

79

රු.913500.00

06

නිවුන් දරු උපත් සඳහා

27

රු.430000.00

 

එකතුව

453

රු.3737500.00

 

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

News & Events

17
ඔක්2018
2020   නව වසර  ආරම්භය........

2020 නව වසර ආරම්භය........

2020 ගම්පහ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම  -  2020

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2020

        ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම...

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top