ක

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි මස 24 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු පරිසර හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නපෙරුම  හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු නාගරික මන්ත්‍රි අජිත් බස්නායක  මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලිය   ශ්‍රවණාගාරයේදී  පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට  ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්,  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගි විය.

 

News & Events

Scroll To Top